Không gì bằng Nước Úc

 

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Tourism Australia không đưa ra đề nghị nào bất luận như thế nào về bất kỳ trang web nào khác mà du khách có thể truy cập qua sitelet chiến dịch này. Một số trang web được nối kết với sitelet chiến dịch Tourism Australia độc lập đối với Tourism Australia và không do Tourism Australia kiểm soát. Tourism Australia không xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào cho việc sử dụng các trang web được sở hữu hoặc điều hành bởi các bên thứ ba và không đưa ra đề nghị hay bảo đảm nào liên quan đến tiêu chuẩn, phân loại hoặc sự phù hợp cho mục đích của bất kỳ dịch vụ nào, cũng không xác nhận hoặc bảo đảm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ bất kỳ tài liệu, thông tin hay những nội dung được liên kết từ hoặc đến sitelet chiến dịch này.

 

 

Đóng