Terma dan Syarat

Pandangan udara Coolum, Sunshine Coast, QLD. © Tourism Queensland

Terma dan Syarat

1.Pengenalan

(a)

Dalam terma dan syarat (Terma dan Syarat) ini, "kami" bermaksud Tourism Australia.

(b)

Sila baca Terma dan Syarat dengan teliti kerana ia diguna pakai semasa anda menggunakan laman web www.australia.com atau mana-mana laman lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh Tourism Australia, termasuk tetapi tidak terhad kepada nothinglikeaustralia.com (Tapak). Dengan menggunakan Tapak ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini termasuk semakan yang dirujuk dalam (c).

(c)

Kami mungkin akan menyemak Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa dengan mengemas kini siaran ini. Terma yang telah disemak akan mula berkuat kuasa apabila ia disiarkan.

(d)

Penggunaan sesetengah bahagian atau ciri Tapak ini mungkin akan ditadbirkan oleh terma dan syarat tambahan. Sekiranya ini berlaku, anda akan dimaklumkan sewajarnya, dan terma dan syarat tambahan tersebut:

(i)

akan diguna pakai semasa anda menggunakan bahagian atau ciri Tapak yang seumpamanya di samping terma dan syarat ini; dan

(ii)

akan mengatasi Terma dan Syarat tersebut sekiranya terdapat sebarang percanggahan.

2.Hak Harta Intelektual

(a)

Anda mengakui bahawa Kandungan pada Tapak ini adalah tertakluk kepada hak cipta, tanda dagangan dan mungkin juga hak harta intelektual lain. Dalam Terma dan Syarat ini, "Kandungan" bermaksud apa sahaja yang anda akan lihat, baca, dengar, muat naik, muat turun atau akses pada atau melalui Tapak ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada mesej, fail, data, perisian, imej, karya seni, grafik, reka bentuk, foto, ilustrasi, teks, muzik, lagu, video, tag dan bahan-bahan dan isi lain pada Tapak ini).

(b)

Melainkan anda diberi kebenaran yang jelas oleh kami, atau sebaliknya mengikut undang-undang, anda hendaklah tidak melakukan mana-mana yang berikut sendiri, atau mengizinkan atau memberikan kuasa kepada mana-mana orang lain untuk:

(i)

menjual, membuat salinan, menerbit, mengedar, berkomunikasi dengan umum (seperti dengan menjadikan tersedia dalam talian atau memancar secara elektronik), mengubah suai, memaparkan, mempersembahkan kepada umum, menyediakan karya terbitan berdasarkan atau membuat adaptasi, kiriman semula atau sebaliknya menggunakan sebarang Kandungan (atau sebarang bahagian Kandungan yang memang sedia dikenal pasti) dalam apa saja cara tanpa persetujuan awal dan bertulis daripada kami, atau

(ii)

sebaliknya melanggar harta intelektual mana-mana individu dalam menggunakan Tapak ini atau mana-mana Kandungan.

(c)

Tiada apa-apa yang anda lakukan pada atau berkaitan dengan Tapak ini akan memindahkan sebarang hak harta intelektual kepada anda atau memberi anda lesen terhadap sebarang hak harta intelektual melainkan ini dinyatakan dengan jelas.

(d)

Anda bersetuju bahawa Tourism Australia memiliki hak cipta dan tanda dagangan dalam logo pemasaran "Australia", nama(-nama) domain AUSTRALIA.COM, www.nothinglikeaustralia.com slogan iklan yang terdapat pada iklan Tourism Australia di Tapak dan logo syarikat "Tourism Australia" (Tanda Dagangan Tourism Australia). Tourism Australia memiliki semua hak berkaitan Tanda Dagangan Tourism Australia. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan mana-mana Tanda Dagangan Tourism Australia tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran bertulis daripada kami. Semua tanda dagangan lain yang terdapat pada Tapak kami adalah hak milik pemiliknya masing-masing.

(e)

Peta yang dipersembahkan di laman web ini telah disediakan oleh NASA. Tourism Australia perlu melakukan yang berikut sebelum dapat menggunakan peta-peta ini:

(i)

NASA menghendaki agar mereka diberikan kredit sebagai pemilik imej, dan

(ii)

URL untuk ke Visible Earth akan disediakan (http://visibleearth.nasa.gov/). Maklumat lanjut boleh ditemui di: http://visibleearth.nasa.gov/useterms.php

3.Kandungan Tapak

(a)

Kami berusaha untuk mengemas kini Kandungan Tapak ini agar sentiasa terkini. Bagaimanapun, kami tidak menjamin ketepatan atau kekinian Kandungan.

(b)

Anda mengakui bahawa Kandungan Tapak adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa.

(c)

Semua harga yang disebut pada Tapak ini adalah dalam dolar Australia kecuali dimaklumkan sebaliknya.

(d)

Harga yang disebut pada Tapak hendaklah digunakan sebagai panduan sahaja kerana ia boleh berubah dari semasa ke semasa.

(e)

Sesetengah Kandungan Tapak ini, termasuk artikel, tajaan dan promosi, membentuk pengiklanan berbayar (Kandungan Ditaja). Ini bermakna bahawa Tourism Australia mungkin telah menerima bayaran atau manfaat lain sebagai balasan menerbitkan atau menyebarkan Kandungan Ditaja pada Tapak ini. Tourism Australia tidak mengesahkan, menyokong atau sebaliknya menyokong Kandungan Ditaja.

(f)

Pandangan yang diutarakan oleh orang awam yang telah memuat naik Kandungan ke Tapak ini, bukanlah pandangan kami dan kami tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana Kandungan yang dikirim ke Tapak ini oleh pihak ketiga, malahan kami juga tidak bertanggungjawab atas kandungan dan ketepatannya. Sebarang pergantungan kepada Kandungan yang dikirim pada Tapak ini adalah atas risiko anda sendiri.

(g)

Jika anda menganggap mana-mana Kandungan yang telah disiarkan pada Tapak ini sebagai menyakiti, tidak sesuai atau terdapat sesuatu yang melanggar Terma dan Syarat ini, sila hantarkan e-mel kepada kami di feedback@tourism.australia.com bersama-sama pautan ke Kandungan berkaitan dan sebab anda membantahnya. Kami akan mempertimbangkan bantahan anda dan menentukan sama ada Kandungan tersebut patut dialih keluar mengikut budi bicara mutlak kami.

4.Penggunaan Tapak oleh Anda

(a)

Anda hendaklah tidak:

(i)

menggunakan Tapak ini tanpa kebenaran dan pengawasan ibu bapa atau penjaga, jika anda belum mencapai umur dewasa mengikut mana-mana Undang-undang yang Dikenakan;

(ii)

menggendalakan atau mengganggu Tapak atau pelayan atau perisian, perkakasan atau kelengkapan lain yang disambungkan kepada atau melalui Tapak ini;

(iii)

membuat salinan mana-mana Kandungan dalam Tapak kami tanpa kebenaran bertulis yang jelas daripada kami, yang mungkin kami tahan atau benarkan (menurut terma yang boleh kami terima), menurut budi bicara mutlak kami;

(iv)

melanggar sebarang undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan Tapak ini oleh anda; atau

(v)

menggunakan atau menyebarkan data peribadi atau maklumat sulit mengenai pengguna lain Tapak ini.

(b)

Dalam Terma dan Syarat ini, Undang-Undang yang Dikenakan berkaitan mana-mana orang, tindakan atau benda bermaksud seperti yang berikut berkait dengan orang, tindakan atau benda tersebut:

(i)

sebarang undang-undang, peraturan atau pengawalaturan mana-mana negara (atau subbahagian politik sesebuah negara);

(ii)

sebarang tanggungjawab dalam ruang lingkup sebarang lesen di mana-mana negara (atau subbahagian politik sesebuah negara); dan

(iii)

sebarang penetapan, keputusan atau arahan pengawal atur yang menurut undang-undang dan mengikat di mana-mana negara (atau subbahagian politik sesebuah negara).

5.Pautan, Muat Turun, Pasang Masuk, Ciri dan Iklan

(a)

Kami tidak meneliti semua laman web, muat turun, pasang masuk, ciri atau iklan yang dikaitkan dengan Tapak ini dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau ketepatan mana-mana bahan di luar Tapak ini, termasuklah mana-mana laman web yang dipautkan kepada Tapak ini melalui iklan atau enjin carian (secara bersama dipanggil Bahan Pihak Ketiga). Pemautan Tapak kami kepada mana-mana Bahan Pihak Ketiga tidak menandakan yang kami menyokong bahan yang dipautkan, dan anda menggunakan pautan ini atas risiko anda sendiri. Kami tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti terhadap sebarang jenis tuntutan, kerugian, kos, perbelanjaan atau ganti rugi (termasuk yuran guaman) yang timbul akibat penggunaan anda terhadap pautan-pautan ini atau perihalan atau maklumat yang dibekalkan di situ.

(b)

Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menyalahgunakan sebarang Kandungan boleh muat turun yang terdapat pada Tapak ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada, penghasilan semula, penyesuaian, menghubungkan Kandungan kepada umum, termasuklah Kandungan pada laman web lain atau membuat pernyataan yang mengelirukan atau palsu mengenai Kandungan ini, melainkan yang dibenarkan secara jelas oleh Tourism Australia.

(c)

Surat-menyurat atau urusan anda dengan, atau penyertaan dalam promosi atau perniagaan para pengiklan di Tapak ini adalah semata-mata antara anda dan pengiklan tersebut. Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kerugian atau ganti rugi yang ditanggung akibat sebarang urusan seumpamanya atau akibat kehadiran iklan tersebut pada Tapak ini.

6.Membuat Siaran pada Tapak

(a)

Mungkin terdapat kemudahan dalam Tapak ini yang membolehkan anda menghantar atau menyiarkan Kandungan di Tapak ini. Bagi Kandungan yang anda hantar untuk disiarkan pada Tapak ini (dalam mana-mana format):

(i)

anda sama sekali dan tanpa syarat menguntukkan (dan bersetuju untuk berusaha dengan gigih untuk mendapatkan mana-mana pihak ketiga yang berkaitan untuk menguntukkan sama sekali dan tanpa syarat) kepada kami semua hak, surat ikatan hak milik dan kepentingan dalam semua hak harta intelektual dalam mana-mana Kandungan yang anda hantar ke Tapak ini;

(ii)

anda bersetuju bahawa sama ada dan dalam bentuk apa Kandungan diterbitkan pada Tapak ini adalah atas budi bicara mutlak Tourism Australia;

(iii)

anda memberi keizinan tanpa syarat bagi Kandungan untuk diubah, disunting atau disesuaikan sebagai apa yang dirasakan sesuai oleh Tourism Australia atau subpemegang lesen, termasuk dalam cara yang sebaliknya akan melanggar hak moral anda. Keizinan ini dilanjutkan kepada pemegang lesen dan pengganti dalam surat ikatan hak milik, dan kepada semua orang yang diberi kebenaran oleh pemilik atau bakal pemilik, atau oleh pemegang lesen atau pengganti dalam surat ikatan hak milik seumpamanya, untuk melakukan tindakan yang terkandung dalam hak cipta;

(iv)

anda bersetuju bahawa anda ataupun orang lain tidak memerlukan pembahagian bagi Kandungan ini; dan

(v)

anda mengakui bahawa anda mungkin akan diminta untuk bertanggungjawab dari segi undang-undang terhadap Kandungan yang anda hantar. Anda mengakui bahawa anda hendaklah menilai dan menanggung semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan mana-mana Kandungan, termasuk sebarang kebergantungan kepada ketepatan, keutuhan atau kebergunaan Kandungan seumpamanya.

(b)

Bagi Kandungan yang anda hnatar untuk disiarkan di Tapak ini (dalam mana-mana format) anda bersetuju untuk tidak:

(i)

memuat naik, menyiarkan, menghantar atau sebaliknya membuatkan tersedia mana-mana Kandungan yang menyalahi undang-undang, memudaratkan, mengugut, berbahasa kesat, mengganggu, pornografi, memfitnah, cabul, lucah, berkaitan dengan perjudian, mengandungi fitnah bertulis, mencerobohi privasi orang lain, penuh kebencian, atau radikal, berasaskan keetnikan atau sebaliknya sangat tidak menyenangkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada;

(A)

Kandungan yang menunjukkan atau menyentuh atau mempromosikan tingkah laku yang menyakiti atau menyalahi undang-undang;

(B)

Kandungan yang mengeksploitasi orang dengan cara seksual atau ganas;

(C)

Kandungan yang mengganggu atau menyokong gangguan terhadap orang lain;

(D)

Kandungan yang mempromosikan atau mencetuskan rasisme, ketaksuban, kebencian atau membahayakan secara fizikal mana-mana kumpulan atau individu;

(E)

Kandungan yang mengandungi kebogelan, keganasan, atau mengandungi pautan ke laman web dewasa;

(F)

Kandungan yang menyediakan sebarang nombor telefon, alamat jalan, nama keluarga, maklumat perbankan atau kewangan peribadi, URL atau alamat e-mel;

(G)

Kandungan yang mempromosikan maklumat yang diketahui pengguna itu sebagai palsu atau mengelirukan atau mempromosikan aktiviti atau tingkah laku yang menyalahi undang-undang yang berbahasa kesat, mengugut, lucah, memfitnah atau mengandungi fitnah bertulis;

(H)

Kandungan yang memajukan atau mempromosikan mana-mana aktiviti atau usaha jenayah atau memberi maklumat pengajaran tentang aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, membuat atau membeli senjata yang menyalahi undang-undang, melanggar privasi seseorang atau mewujudkan virus komputer; atau

(I)

Kandungan yang termasuk foto atau imej orang lain atau harta benda orang lain yang telah diserahkan tanpa keizinan orang tersebut (atau sekiranya orang itu di bawah umur mengikut Undang-undang yang Dikenakan, keizinan ibu bapa atau penjaganya yang sah);

(i)

menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, atau menggambarkan secara palsu hubungan anda dengan orang atau entiti;

(ii)

memuat naik, menyiarkan, menghantar atau sebaliknya membuatkan tersedia mana-mana Kandungan yang anda tidak mempunyai hak untuk membuatkan tersedia di bawah mana-mana Undang-undang yang Dikenakan atau di bawah hubungan kontraktual atau amanah (seperti maklumat proprietari dan sulit yang diketahui atau didedahkan sebagai sebahagian hubungan pekerjaan);

(iii)

memuat naik, menyiarkan, menghantar atau sebaliknya membuatkan tersedia mana-mana Kandungan yang melanggar mana-mana paten, tanda dagangan, maklumat sulit, hak cipta atau hak proprietari mana-mana pihak;

(iv)

memuat naik, menyiarkan, menghantar atau sebaliknya membuatkan tersedia mana-mana bahan pengiklanan dan promosi yang tidak diminta atau tidak diluluskan; atau

(v)

memuat naik, menyiarkan, menghantar atau sebaliknya membuatkan tersedia mana-mana bahan yang mengandungi perisian virus atau sebarang kod berniat jahat;

(c)

Dengan membuat kiriman Kandungan ke Tapak ini, anda menjamin bahawa:

(i)

anda mempunyai kuasa dan hak yang sah untuk menyediakan Kandungan dalam bentuk dan cara dan nama sebagaimana ia dihantar;

(ii)

anda memiliki Kandungan ini dan mempunyai hak untuk menguntukkan pemilikan hak cipta dan Hak Harta Intelektual lain dalam Kandungan ini kepada kami;

(iii)

Kandungan ini tidak melanggar hak privasi, hak cipta, hak kontrak atau hak-hak lain (termasuk tetapi tidak terhad kepada hak harta intelektual) mana-mana orang, syarikat atau entiti;

(iv)

Kandungan ini tidak mengandungi bahan yang menyalahi undang-undang, bercanggah dengan mana-mana undang-undang, tidak beradab, lucah, mengugut, mendiskriminasi, mengganggu, mendedahkan rahsia, memfitnah, mengandungi fitnah bertulis, menyakiti atau sangat tidak menyenangkan;

(v)

jika Kandungan dalam apa cara sekali pun termasuk pihak ketiga atau hak milik pihak ketiga, bahawa anda telah mendapatkan keizinan dan pelepasan daripada pihak ketiga tersebut (atau ibu bapa atau penjaganya yang sah, mana yang berkenaan) untuk menyertakannya dalam Kandungan anda;

(vi)

Kandungan anda tidak mengandungi sebarang gambaran atau bahan yang anda ketahui atau syaki (atau sepatutnya wajar anda ketahui atau syaki) sebagai palsu, memperdaya atau mengelirukan;

(vii)

Kandungan anda tidak mengandungi bahan yang telah disiarkan, distrimkan, diterbitkan atau disiarkan dalam televisyen dalam apa-apa cara sekali pun;

(viii)

anda akan tidak akan menyiarkan Kandungan atau menggunakan Tapak untuk tujuan pengiklanan, mempromosi atau memperoleh sebarang barangan atau perkhidmatan atau sebaliknya terlibat dalam perdagangan atau perniagaan;

(ix)

semasa mewujudkan Kandungan anda tingkah laku anda tidak menyalahi undang-undang, melanggar mana-mana Undang-undang yang Dikenakan, tidak beradab, lucah, mengugut, mendiskriminasi, atau mengganggu mana-mana orang; dan

(x)

anda bersetuju bahawa Kandungan anda tersedia pada Tapak untuk tontonan dan ulasan awam dan bahawa Kandungan anda boleh digunakan oleh Tourism Australia atau subpemegang lesennya dalam mana-mana media untuk tempoh yang tidak terhad tanpa ganjaran atau pampasan untuk sebarang tujuan mengikut budi bicara mutlak kami.

7.Pengawasan Kandungan

(a)

Anda mengakui bahawa Tourism Australia mungkin atau tidak mungkin akan membuat pratonton Kandungan, dan bahawa tiada obligasi pada Tourism Australia untuk mempratontonkan Kandungan, dan bahawa Tourism Australia mempunyai hak (tetapi bukan obligasi) mengikut budi bicara mutlaknya untuk pratonton, menolak, atau mengalih keluar sebarang Kandungan yang disediakan oleh anda.

(b)

Tanpa mengehadkan perenggan (a), anda bersetuju bahawa Tourism Australia mungkin mengedit, mengalih keluar atau tidak menerbitkan sebarang Kandungan jika ia mempertimbangkan bahawa:

(i)

Kandungan ini menyalahi undang-undang dalam apa cara sekali pun, termasuklah kerana ia pernyataan fitnah atau melanggar undang-undang mengenai diskriminasi yang menyalahi undang-undang, cercaan perkauman, privasi atau kebencian;

(ii)

Kandungan ini palsu atau mengelirukan;

(iii)

penerbitan Kandungan akan melanggar hak harta intelektual (termasuklah hak cipta) atau hak moral seseorang;

(iv)

Kandungan ini mengandungi bahasa kesat, menyakiti atau lucah, atau

(v)

Kandungan ini melanggar Terma dan Syarat ini.

(c)

Walaupun dari semasa ke semasa kami mengawasi atau menyemak semula Kandungan, perbincangan, perbualan, kiriman atau sumbangan lain pada Tapak ini, kami tiada obligasi untuk berbuat begitu dan kami tidak menanggung sebarang tanggungjawab atau liabiliti yang timbul daripada kandungan komunikasi seumpamanya mahupun terhadap sebarang ralat, kenyataan fitnah, libel, kelucahan, kecabulan atau ketidaktepatan yang terkandung dalam komunikasi seumpamanya.

8.Perlindungan

Anda bersetuju untuk melindungi dan membebaskan Tourism Australia dan subsidiari, sekutu, pegawai, ejen, pekerja, rakan kongsi dan pemberi lesennya daripada sebarang tuntutan terhadap kami yang timbul akibat Kandungan yang anda hantar, kirim, pancar atau sebaliknya menjadikannya tersedia melalui Tapak ini , penggunaan Tapak ini oleh anda, sambungan anda ke Tapak ini, pelanggaran anda terhadap Terma dan Syarat ini, atau pencabulan sebarang hak orang lain, termasuklah semua jenis ganti rugi, kerugian dan perbelanjaan (termasuk yuran dan kos guaman yang munasabah) yang berkaitan dengan tuntutan seumpamanya.

9.Pendaftaran

(a)

Agar anda dapat memberi kami Kandungan atau muat turun Kandungan sebagaimana Terma dan Syarat ini, anda hendaklah menjadi pengguna berdaftar. Untuk menjadi pengguna berdaftar, anda hendaklah melengkapkan butiran pendaftaran anda dalam cara yang diterangkan pada laman web tersebut. Pendaftaran adalah percuma tetapi tidak boleh dipindah milik. Anda bersetuju untuk memberi maklumat yang benar, tepat dan lengkap tentang diri anda sebagaimana yang diminta oleh borang pendaftaran. Anda hendaklah log masuk ke dalam akaun pengguna anda dengan cara yang dikehendaki setiap kali anda hendak menyumbang kepada Tapak ini.

(b)

Kami berhak untuk menolak permintaan untuk mendaftarkan akaun pengguna atau untuk menamatkan pendaftaran anda pada bila-bila masa menurut budi bicara mutlak kami. Kami tidak akan menerima sebarang permintaan untuk mendaftarkan akaun pengguna yang kami syaki dibuat oleh atau bagi pihak pengguna yang telah digantung daripada Tapak ini kerana menyalahi Terma dan Syarat ini atau telah digantung sebagai pengguna/pengguna laman web lain kerana ulasan/sumbangan yang menyakitkan hati, menyalahi undang-undang atau tidak sesuai.

(c)

Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan tegar nama log masuk dan kata laluan anda, dan anda bertanggungjawab terhadap sebarang aktiviti di bawah akaun dan kata laluan anda. Anda bersetuju untuk:

(i)

dengan segera maklumkan kepada kami tentang sebarang penggunaan kata laluan atau akaun anda tanpa kebenaran atau sebarang pelanggaran peraturan keselamatan yang lain; dan

(ii)

pastikan bahawa anda keluar dari akaun anda pada penghujung setiap sesi. Menjadi tanggungjawab anda satu-satunya untuk mengawal penyebaran dan penggunaan kata laluan anda, mengawal capaian terhadap dan menggunakan akaun anda, dan memaklumkan kepada kami apabila anda hendak membatalkan akaun anda.

(d)

Kami tidak akan bertanggungjawab atau menanggung sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul akibat kegagalan anda dalam mematuhi peruntukan ini.

10.Dasar Privasi

(a)

Maklumat pendaftaran dan maklumat lain tentang diri anda adalah tertakluk kepada Dasar Privasi Luaran kami. Anda faham bahawa melalui penggunaan Tapak ini oleh diri anda, anda memberi keizinan terhadap pengumpulan dan penggunaan (sebagaimana yang dinyatakan dalam Dasar Privasi) maklumat ini.

11.Kuki

Semasa anda menggunakan Tapak ini, kami mungkin akan mengeluarkan dan meminta daripada peranti anda blok-blok data yang dikenali sebagai "kuki". Kami menggunakan kuki untuk membolehkan laman web berfungsi dengan lebih cekap dan untuk memberi kami maklumat tentang aktiviti anda di Tapak ini.

Kuki kami tidak akan membenarkan kami mendapatkan maklumat berbentuk peribadi yang boleh mengenalkan diri anda kepada kami, seperti nama dan alamat anda. Kami hanya akan mengetahui tentang maklumat seumpama ini jika anda memberikan maklumat ini kepada kami, atau anda telah menetapkan keutamaan dalam pelayar anda untuk memberikan maklumat ini secara automatik.

Maklumat terperinci kuki yang kami gunakan di Tapak ini adalah seperti berikut:

(i)

kuki yang penting yang membolehkan anda bergerak ke mana-mana di Tapak ini dan menggunakan ciri-cirinya;

(ii)

kuki yang mengumpul maklumat tentang bagaimana para pelawat menggunakan Tapak ini, contohnya halaman mana yang paling kerap dilawati oleh pelawat. Semua maklumat yang dikumpulkan oleh kuki ini dikelompokkan dan dengan itu tanpa nama. Ia hanya digunakan untuk membaiki bagaimana Tapak ini berfungsi.

Dengan menggunakan Tapak ini, anda bersetuju bahawa kami boleh menempatkan kuki jenis ini pada peranti anda.

Pelayar web anda mungkin akan membenarkan sedikit kawalan terhadap kebanyakan kuki melalui tetapan pelayar anda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kuki, termasuk bagaimana untuk melihat apa yang telah ditetapkan oleh kuki pada peranti anda dan bagaimana untuk menguruskan dan memadamkannya, lawati www.allaboutcookies.org. Sila ambil perhatian bahawa anda boleh memadamkan dan menyekat semua kuki yang digunakan oleh Tapak ini, tetapi jika anda melakukannya, bahagian tertentu laman ini mungkin tidak akan berfungsi.

12.Keselamatan Maklumat

Malangnya, penghantaran data melalui Internet tidak akan dapat dijamin keselamatannya sepenuhnya. Manakala kami berusaha untuk melindungi maklumat seumpamanya, kami tidak menjamin dan tidak dapat memastikan keselamatan sebarang maklumat yang anda hantar kepada kami. Dengan yang demikian, mana-mana maklumat yang anda hantar kepada kami dihantar atas risiko anda sendiri, namun sebaik sahaja kami menerima penghantaran data anda, kami akan mengambil langkah wajar untuk mengekalkan keselamatan maklumat seumpamanya.

13.Penggunaan Tapak Adalah Atas Risiko Anda Sendiri – Penafian Liabiliti

(a)

Penggunaan Tapak ini oleh anda adalah atas risiko anda sendiri. Anda hendaklah tidak bergantung kepada sebarang pernyataan yang diterbitkan atau dipaut kepada Tapak ini tanpa terlebih dahulu membuat pertanyaan anda sendiri untuk mengesahkan maklumat tersebut.

(b)

Kami menolak semua waranti dan liabiliti sepenuhnya setakat yang dibenarkan sebarang Undang-undang yang Dikenakan. Jika suatu bidang kuasa itu tidak membenarkan pengecualian waranti atau liabiliti tersirat tetapi membenarkan pengehadan sehingga suatu tahap maksimum, maka kami mengehadkan waranti dan liabiliti sehingga tahap tersebut.

(c)

Sehingga takat yang dibenarkan oleh undang-undang, semua maklumat pada atau yang dipaut pada Tapak ini disediakan “seadanya” dan “sebagaimana tersedia” tanpa sebarang waranti atau gambaran berdasarkan keadaan, sama ada tersurat atau tersirat, termasuklah sebarang waranti tersirat tentang kebolehdagangan, kesesuaian untuk sesuatu tujuan, keselamatan, kualiti, bebas dari kecacatan atau ketiadaan pelanggaran.

(d)

Sehingga takat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti terhadap:

(i)

sebarang pernyataan dalam bahan pada atau dipaut kepada Tapak ini; atau

(ii)

sebarang kerugian langsung, tidak langsung, sampingan atau berturutan yang berkaitan dengan atau yang timbul akibat perlakuan anda atau bukan perlakuan anda, apa sahaja akibat daripada menggunakan (atau kerana tidak dapat menggunakan) Tapak ini dan Kandungannya. Ini termasuk mana-mana tuntutan, kerugian, kos, perbelanjaan atau ganti rugi apa jenis sekali pun (termasuk yuran guaman) yang perlu ditanggung oleh anda atau oleh mana-mana pihak ketiga, sama ada berdasarkan waranti, kontrak, tort, kecuaian atau mana-mana teori undang-undang yang lain, dan sama ada kami ketahui atau tidak kemungkinan ganti rugi seumpamanya.

(e)

Sehingga takat yang mana kami tidak berjaya mengecualikan semua liabiliti, liabiliti agregat kami terhadap anda yang timbul berkaitan penggunaan Tapak ini oleh diri anda atau Kandungan ini (sama ada yang timbul akibat pelanggaran Terma-terma ini, atas kecuaian atau mana-mana common law atau penyebab tindakan statutori) adalah terhad kepada yang berikut, yang kami pilih menurut budi bicara mutlak kami:

(i)

Dalam hal barangan, mana-mana satu atau lebih antara yang berikut:

(A)

penggantian barangan atau pembekalan barangan setara;

(B)

membaiki barangan;

(C)

bayaran kos mengganti barangan atau mendapatkan barangan setara; atau

(D)

bayaran kos untuk membaiki barangan; atau

(ii)

dalam kes perkhidmatan:

(A)

membekalkan semula perkhidmatan ini; atau

(B)

bayaran kos untuk menyambung semula pembekalan perkhidmatan.

14.Peruntukan Umum

(a)

Jika mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini diputuskan sebagai tidak dapat dikuatkuasakan, bahagian yang tidak dapat dikuatkuasakan hendaklah dikuatkuasakan semaksimum mungkin dan yang selebihnya akan tetap dikuatkuasakan sepenuhnya.

(b)

Terma dan Syarat, dan penggunaan Tapak ini dan mana-mana kandungan yang terdapat di situ, dalam semua segi ditadbirkan oleh dan berdasarkan kepada undang-undang Negeri New South Wales, Australia. Dengan menggunakan Tapak ini, anda bersetuju tanpa dapat ditarik balik untuk tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah New South Wales, Australia, untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian sekali pun, termasuk tanpa pengehadan sebarang pertikaian yang timbul akibat tafsiran atau penggunaan Terma dan Syarat, atau penggunaan oleh diri anda Tapak ini atau mana-mana bahan yang terkandung di dalamnya, atau yang diakses padanya.