Privacybeleid

Privacy Policy

EXTERN PRIVACYBELEID VAN TOURISM AUSTRALIA

Tourism Australia (TA) is de rechtmatige instantie van de Australische overheid die verantwoordelijk is voor internationale en plaatselijke toeristenmarketing en voor onderzoek en voorspellingen voor de toeristensector.

TA begrijpt dat privacy belangrijk voor je is. Wij zijn gebonden aan de Informatie-en privacyprincipes in de Privacy Act 1988 (Australische wet op de privacy). Als TA per e-mail met je communiceert, is men ook gebonden aan de Spam Act 2003 (Australische Spamwet).

TA streeft er ook naar persoonsgegevens te behandelen overeenkomstig de plaatselijke privacywetten die gelden in de verschillende internationale jurisdicties waarbinnen Tourism Australia werkzaam is.

Dit externe privacybeleid is van toepassing op de omgang met persoonsgegevens binnen alle vestigingen van TA (in en buiten Australië). Artikel 6 bevat specifieke bepalingen met betrekking tot online privacy (dit heeft betrekking op persoonsgegevens die via de TA-websites worden verzameld).

 

1.  Welke persoonsgegevens verzamelt TA?

Welke soorten persoonsgegevens wij over jou verzamelen, is afhankelijk van het soort contact dat je met ons hebt. Wij kunnen, bijvoorbeeld, persoonsgegevens direct van jou verzamelen als je:
 * je abonneert op een nieuwsbrief of je je registreert om brochures te ontvangen;
 * een verzoek indient om als bezoeker of exposant aan een TA-evenement deel te nemen of je tijdens een dergelijk evenement inschrijft voor een speciale actie;
 * je registreert om deel te nemen aan het Visiting Journalists Program of het Aussie Specialist Program;
 * zaken met ons doet (als werknemer of als een van onze externe dienstverleners, of als je voor een overheidsinstantie werkt waarmee wij te maken hebben of in het kader van een transactie of als je ons persoonsgegevens verschaft).
In elk geval verzamelen wij slechts die persoonsgegevens die wij nodig hebben om specifieke taken uit te oefenen. Bijvoorbeeld:
 * als je een reisagent bent die zich via onze website inschrijft voor het “Aussie Specialist Program”, verzamelen wij jouw naam, geslacht, geboortedatum, functietitel, e-mailadres en bedrijfscontactgegevens.
 * als je een reiziger of toerist bent die zich schrijft voor elektronische nieuwsbrieven, verzamelen wij jouw naam, adres, e-mailadres, leeftijdsgroep en informatie over de soort vakantie waarin je geïnteresseerd bent. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat je het materiaal krijgt dat voor jou waarschijnlijk het meest van belang is, en
 * als je zaken met ons doet, verzamelen wij over het algemeen slechts jouw bedrijfscontactgegevens (zodat wij met jou voor normale zakelijke doeleinden kunnen communiceren.)
Wij verzamelen ook persoonsgegevens van jouw werknemers en aannemers (personeelsdocumenten). Nadere informatie over de persoonsgegevens in personeelsdossiers en in andere documenten die TA bewaart, vind je in gegevens die TA heeft ingediend bij het Register of Federal Personal Information Digest (Register van samenvattingen van federale persoonsgegevens) dat wordt beheerd door het Office of the Federal Privacy Commissioner (Bureau van de federale privacygevolmachtigde) zie: http://www.privacy.gov.au/government/digest/index.html). 

 

2.  Op welke wijze gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij hebben persoonsgegevens nodig zodat wij je de door jou aangevraagde publicaties of diensten kunnen toesturen of leveren of bepaalde wettelijke taken kunnen uitvoeren (of beide). Het bijzondere doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, wordt uitgelegd op het moment dat wij die informatie verzamelen of kan duidelijk worden afgeleid uit de context waarbinnen deze worden verzameld. Op grond van de IPP’s mogen wij uitsluitend persoonsgegevens verzamelen voor het bijzondere doel waarvoor wij deze verzamelen of voor andere doeleinden die nauw verwant zijn aan dat doel. Wij hebben jouw toestemming nodig als wij persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken. Als wij jouw persoonsgegevens gebruiken om je per e-mail informatie (inclusief nieuwsbrieven) toe te sturen, stellen wij je altijd in staat om dit weer ‘op te zeggen’ en wij zullen jouw wensen altijd respecteren. 

 

3.  Worden jouw persoonsgegevens aan iemand anders doorgegeven?

TA geeft slechts in beperkte mate persoonsgegevens door aan derden. Hieronder vind je enkele voorbeelden hiervan. TA deelt de door haar verzamelde persoonsgegevens bij het uitvoeren van handelsevenementen met andere overheidsinstanties en toeristische instanties in de diverse Australische staten en gebieden. Deze instanties zijn: Tourism Western Australia, Tourism Tasmania, Tourism Northern Territory, South Australian Tourism Commission, Tourism New South Wales, Tourism Queensland, Tourism Victoria en Australian Capital Tourism. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan bij het verzamelen van deze persoonsgegevens. Wij kunnen ook persoonsgegevens aan externe dienstverleners doorgeven die ons bij onze activiteiten (bijv. IT-adviseurs en uitgevers) ondersteunen. Als TA externe dienstverleners inschakelt, eisen wij van hen dat zij voldoen aan de contractuele privacyverplichtingen die overeenkomen met de strikte privacyverplichtingen ingevolge de IPP’s die TA zelf hanteert. In het kader van het Aussie Specialist Program van TA mogen persoonsgegevens alleen na toestemming van de deelnemers aan dat programma worden bekendgemaakt. Bijvoorbeeld: met toestemming mogen persoonsgegevens over deelnemers worden doorgegeven aan organisaties die bij de Australische toerismesector betrokken zijn, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, touroperators en productleveranciers. Zonder toestemming worden echter geen persoonsgegevens bekendgemaakt. Voor het overige maakt TA slechts met jouw uitdrukkelijke toestemming persoonsgegevens bekend of indien dit wettelijk vereist of krachtens de Privacy Act toegestaan is. Een voorbeeld van de verplichting tot openbaarmaking die wettelijk vereist is, is een verzoek krachtens de Freedom of Information Act 1982 (of FOI Act, de Australische wet op de vrijheid van informatie). Indien echter een derde verzoekt om toegang tot een document met jouw persoonsgegevens zijn de procedures in de FOI Act die gericht zijn op de bescherming van jouw privacy van toepassing. 

 

4.  Beveiliging van jouw persoonsgegevens

TA neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus. De meeste elektronische dossiers die door TA verzamelde persoonsgegevens bevatten, worden opgeslagen in databases die zich op servers in Australië bevinden. Sommige documenten (met betrekking tot consumenten) zijn opgeslagen in gegevensbestanden die zich op servers in onze buitenlandse vestigingen bevinden. In alle gevallen worden onze IT-systemen beveiligd door passende IT-beveiligingsmaatregelen. Als je buiten Australië woont en wij jouw persoonsgegevens op willen slaan op servers die zich in Australië bevinden, vragen wij je meestal daarvoor toestemming te geven op het moment dat wij de persoonsgegevens over je verzamelen. Als je niet wilt dat jouw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar Australië, verzoeken wij je ons geen persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Als je in het verleden met TA te maken hebt gehad en niet wilt dat jouw persoonsgegevens in Australië worden opgeslagen, kun je ons altijd verzoeken deze uit onze gegevensbestanden te verwijderen (zie de contactgegevens in 7 hieronder). Wij eisen ook van ons personeel dat zij ervoor zorgen dat papieren documenten die persoonsgegevens bevatten veilig wordt bewaard. Het personeel van TA dient als een van de voorwaarde van hun dienstverband de geheimhoudingsverplichtingen na te leven. Dit houdt ook in dat door TA verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

 

5.  Toegang en correctie

Krachtens de Privacy Act heb je het recht de documenten met jouw persoonsgegevens die TA bewaart, in te kijken. Tevens heb je het recht ons om wijziging van jouw persoonsgegevens te verzoeken zodat de gegevens juist en up-to-date zijn. Stuur jouw schriftelijk verzoek naar de Risk and Administration Manager indien je de persoonsgegevens die wij over je bewaren, wilt inkijken. Het betreffende adres vind je aan het einde van dit Privacybeleid. 

 

6.  Online privacyzaken

Wij gaan ervan uit dat je instemt met de gebruiksvoorwaarden op onze websites als je van de websites van TA gebruik maakt. Dit omvat instemming met de voorwaarden van dit privacybeleid. In het algemeen kun je de websites van TA bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent of persoonsgegevens over jezelf bekend te maken. Soms moeten wij echter persoonsgegevens over je verzamelen. Als je je bijvoorbeeld inschrijft voor onze publicaties of om aan een evenement deel te nemen, verzamelen wij jouw persoonsgegevens. Op het moment van verzamelen vragen wij jouw toestemming om je meer elektronische informatie toe te sturen en om jouw persoonsgegevens op te slaan in gegevensbestanden die zich in Australië bevinden. Als je op enig moment nadat je jouw persoonsgegevens hebt verstrekt geen informatie van ons meer wilt ontvangen, hoef je slechts de "opzeg"instructies aan het einde van de e-mail die je hebt ontvangen te volgen. Je kunt ook contact met ons opnemen (zie de contactgegevens onder 7 hieronder). TA zal niet proberen de gebruikers van de website of hun browse-activiteiten te identificeren, behalve in het onwaarschijnlijke geval dat politie of justitie een bevel heeft om de logbestanden op de servers te inspecteren. De statistieken en logbestanden kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen en altijd en op elke manier worden gebruikt die noodzakelijk zijn om inbreuken op de beveiliging te voorkomen en de integriteit van de door TA verstrekte informatie te garanderen.
In het algemeen worden op de TA-websites de IP-adressen (het internetadres van een computer) in een logbestand opgeslagen om het bezoek van de gebruiker te volgen, terwijl de gebruiker anoniem blijft. Wij analyseren deze gegevens voor bepaalde trends en statistieken zoals welke gedeelten van onze website de gebruikers bezoeken en hoe lang ze daar blijven. Wij koppelen jouw IP-adres niet zodanig dat je op een bepaalde manier kunt worden geïdentificeerd. In de beperkte gevallen dat informatie over jouw bezoek niet anoniem is, deelt TA je dit mee en biedt zij je de gelegenheid om dit af te wijzen ("opt out)".
Als wij informatie over jouw bezoek of over jou ontvangen, kunnen wij deze tevens voor onderzoek gebruiken of ter verbetering van onze website en de diensten die wij je aanbieden.
 a) Cookies
Op sommige webpagina’s van TA worden “cookies” gebruikt. Dit zijn bestandjes die op jouw harde schijf worden opgeslagen om gegevens bij te houden. Cookies helpen ons te onthouden wie je bent. Dankzij cookies kunnen wij jouw volgende bezoeken aan de webpagina vereenvoudigen en stroomlijnen. Je kunt jouw browser zo instellen dat deze je laat weten als je een cookie ontvangt en je de gelegenheid bieden om deze al of niet te accepteren. (Als je cookies echter niet accepteert, kunnen sommige webpagina’s niet correct worden weergegeven of heb je wellicht geen toegang tot bepaalde informatie.) Een server kan geen naam, e-mailadres of iets over de computer van de gebruiker vaststellen door cookies te gebruiken.
 b) Online veiligheid
TA spant zich in om de veiligheid, integriteit en de privacy van de naar onze websites verstuurde persoonsgegevens te garanderen en werkt de veiligheidsmaatregelen periodiek bij in het licht van de huidige technologieën.
Je dient je bewust te zijn van risico’s die nu eenmaal aan het versturen van gegevens via het internet zijn verbonden. TA kan de veiligheid van de gegevens die je naar onze websites verstuurt, niet garanderen. Als dit een probleem voor je is, kan TA ook op andere manieren informatie krijgen en verstrekken. Dit kan ook gewoon per post, telefoon of fax plaatsvinden.
TA-websites kunnen ook worden gekoppeld aan websites die door derden worden beheerd. Deze links zijn slechts als een service bedoeld. Links naar websites van derden betekenen niet dat TA deze websites ondersteunt, onderschrijft of goedkeurt. Bezoekers van deze websites moeten de betreffende beleidsrichtlijnen en praktijken inzake privacy raadplegen.

 

7. Aaanvullende informatie

Als je vragen hebt over dit privacybeleid of als je een klacht wilt indienen over de manier waarop TA jouw persoonsgegevens heeft behandeld, kun je contact opnemen met onze Risk and Administration Manager via de onderstaande contactgegevens.

Per e-mail:        privacy@tourism.australia.com

Per post:           GPO 2721 Sydney NSW 1006

AustraliaTelefonisch:      +61 2 9360 1111

 

Tourism Australia herziet periodiek haar privacybeleid en behoudt zich, geheel naar eigen goeddunken, het recht voor gedeelten van dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen of te verwijderen.
Beleid bijgewerkt: januari 2007