Algemene voorwaarden

Luchtfoto van Coolum, Sunshine Coast, QLD. © Tourism Queensland

Algemene voorwaarden

1.Inleiding

(a)

In deze algemene voorwaarden (de Algemene voorwaarden) wordt onder ''we'', ''wij", "ons" of "onze" Tourism Australia verstaan.

(b)

Lees de Algemene voorwaarden zorgvuldig door aangezien deze van toepassing zijn op je gebruik van de internetsite www.australia.com of alle andere internetsites die eigendom zijn van of worden beheerd door Tourism Australia, inclusief, maar niet beperkt tot nothinglikeaustralia.com (de Website(s)). Door de Website(s) te gebruiken, ga je ermee akkoord dat je gebonden bent aan de Algemene voorwaarden inclusief de onder (c) genoemde aanpassingen.

(c)

Van tijd tot tijd kunnen we de Algemene voorwaarden herzien door dit bericht te plaatsen. De herziene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze worden geplaatst.

(d)

Jouw gebruik van sommige gedeelten of functies van de Website(s) kan zijn onderworpen aan aanvullende algemene voorwaarden. Indien dit het geval is, word je hierover dienovereenkomstig geïnformeerd, en die aanvullende voorwaarden:

(i)

zijn van toepassing op jouw gebruik van de betreffende gedeelten of functies van de Website(s) ter aanvulling op deze Algemene voorwaarden; en

(ii)

prevaleren in geval van strijdigheid met deze Algemene voorwaarden.

2.Intellectuele eigendomsrechten

(a)

Je erkent dat op de Inhoud van de Website(s) copyright, handelsmerken en mogelijk andere intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ''Inhoud'' alles verstaan wat je ziet, leest, hoort, uploadt, downloadt of opent op of via de Website(s) (inclusief, maar niet beperkt tot berichten, bestanden, gegevens, software, afbeeldingen, artwork, graphics, design, foto's, illustraties, tekst, muziek, liedjes, video's, tags en andere materialen of onderwerpen op de Website(s)).

(b)

Tenzij wij of de wet jou uitdrukkelijk toestemming geven, mag je zelf het volgende niet doen en anderen geen toestemming daarvoor geven:

(i)

de Inhoud (of een gemakkelijk herkenbaar gedeelte van de Inhoud) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming op enige wijze verkopen, reproduceren, publiceren, distribueren, openbaar maken (bijv. door de Inhoud online te plaatsen of elektronisch te verzenden), wijzigen, tentoonstellen of in het openbaar vertonen, of afgeleide werken of aanpassingen maken van de Inhoud, deze opnieuw plaatsen of anderszins gebruiken; of

(ii)

op andere wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van enige persoon bij het gebruik van de Website(s) of enige Inhoud.

(c)

Niets wat je doet op of met betrekking tot de Website(s) heeft tot gevolg dat enige intellectuele eigendomsrechten op jou worden overgedragen of geeft je recht op eventuele intellectuele eigendomsrechten, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

(d)

Je gaat ermee akkoord dat Tourism Australia de eigenaar is van het copyright en de handelsmerken in het marketinglogo "Australia", de domeinna(a)m(en) AUSTRALIA.COM, www.nothinglikeaustralia.com, de advertentieslogan(s) in Tourism Australia-advertenties op de Website(s) en het bedrijfslogo "Tourism Australia" (de Tourism Australia-handelsmerken). Tourism Australia behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Tourism Australia-handelsmerken. Je stemt ermee in geen gebruik te maken van de Tourism Australia-handelsmerken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle overige op onze Website(s) voorkomende handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

(e)

Kaarten die op deze Website zijn weergegeven, zijn door NASA verstrekt. Tourism Australia moet het volgende doen om deze kaarten te mogen gebruiken:

(i)

NASA vereist dat wordt vermeld dat zij eigenaar van de beelden is; en

(ii)

er wordt een URL opgenomen naar Visible Earth (http://visibleearth.nasa.gov/). Meer informatie is te vinden op: http://visibleearth.nasa.gov/useterms.php

3.Inhoud van de Website(s)

(a)

Wij proberen de Inhoud van de Website(s) up-to-date te houden. Wij bieden echter geen garantie voor de nauwkeurigheid of actualiteit van de Inhoud.

(b)

Je erkent dat de Inhoud van de Website(s) te allen tijde onderhevig is aan wijzigingen.

(c)

Alle op de Website(s) vermelde prijzen zijn in Australische dollars, tenzij anders aangegeven.

(d)

Prijzen die op de Website(s) worden vermeld, zijn slechts een richtlijn en kunnen van tijd tot tijd veranderen.

(e)

Bepaalde Inhoud van de Website(s), inclusief artikelen, sponsoring en promoties, bestaat uit betaalde advertenties (Gesponsorde inhoud). Dit wil zeggen dat Tourism Australia betaling of andere voordelen kan hebben ontvangen in ruil voor publicatie of het verspreiden van de gesponsorde inhoud op de Website(s). Tourism Australia controleert of onderschrijft de Gesponsorde inhoud niet en keurt deze ook anderszins niet goed.

(f)

De meningen van leden van het publiek die Inhoud naar de Website(s) hebben geüpload, zijn niet onze meningen en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige Inhoud die door derden op de Website(s) wordt geplaatst. Wij zijn verder ook niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van deze Inhoud. Het is geheel jouw eigen risico als je op een of andere manier vertrouwt op de Inhoud die op de Website(s) wordt geplaatst.

(g)

Als je van mening bent dat bepaalde op de Website(s) geplaatste Inhoud beledigend of ongeschikt is of op enigerlei wijze deze Algemene voorwaarden schendt, stuur dan een e-mail met een koppeling naar de desbetreffende Inhoud naar feedback@tourism.australia.com. Leg in deze e-mail ook uit wat je bezwaren zijn. Wij zullen je bezwaar beoordelen en bepalen of de Inhoud volgens ons moet worden verwijderd.

4.Jouw gebruik van de Website(s)

(a)

Je mag niet:

(i)

de Website(s) gebruiken zonder toestemming en toezicht van jouw ouder of voogd als je volgens het toepasselijke recht nog niet meerderjarig bent;

(ii)

de Website(s) of servers of andere software, hardware of apparatuur die met of via de Website(s) is verbonden, verstoren of hinderen;

(iii)

de Inhoud van onze Website(s) reproduceren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming die wij, geheel naar eigen goeddunken, kunnen weigeren of verlenen (op voor ons aanvaardbare voorwaarden);

(iv)

het toepasselijk recht schenden dat geldt voor jouw gebruik van de Website(s); of

(v)

persoonlijke gegevens of privé-informatie over andere gebruikers van de Website(s) gebruiken of verspreiden.

(b)

In deze Algemene voorwaarden betekent Toepasselijke wet met betrekking tot een persoon, actie of zaak, het volgende met betrekking tot die persoon, actie of zaak:

(i)

elke wet, regel of voorschrift van elk land (of politieke onderverdeling van een land);

(ii)

elke verplichting krachtens een licentie in elk land (of politieke onderverdeling van een land); en

(iii)

elk wettelijk en bindend oordeel en elke beslissing of richtlijn van een regelgevende instantie in een land (of politieke onderverdeling van een land).

5.Links, downloads, plug-ins, functies en advertenties

(a)

Wij hebben niet alle websites, downloads, plug-ins, functies of advertenties die aan deze Website(s) zijn gekoppeld beoordeeld en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van dit externe (off-site) materiaal, inclusief websites die via advertenties of zoekmachines aan deze Website(s) gekoppeld zijn (samen Materiaal van derden genoemd). Het koppelen van onze Website(s) aan Materiaal van derden houdt niet in dat wij het gekoppeld materiaal onderschrijven en je gebruikt de links op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor claims, verliezen, kosten, uitgaven of schade in welke vorm dan ook die voortvloeien uit jouw gebruik van deze links of uit de beschrijvingen of informatie die daar worden verstrekt.

(b)

Je gaat ermee akkoord zonder uitdrukkelijke toestemming van Tourism Australia geen misbruik te maken van downloadbare Inhoud op de Website(s), inclusief, maar niet beperkt tot het reproduceren, aanpassen of openbaar maken van de Inhoud, het plaatsen van de Inhoud op een andere website of het maken van misleidende of onjuiste verklaringen over de Inhoud.

(c)

Jouw correspondentie of transacties met of deelname aan promoties of activiteiten van adverteerders op de Website(s) blijven geheel tussen jou en deze adverteerders. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verlies of schade in welke vorm dan ook als gevolg van deze transacties of als gevolg van de aanwezigheid van advertenties op de Website(s).

6.Inhoud op de Website(s) plaatsen

(a)

Op de Website(s) kunnen mogelijkheden worden geboden om Inhoud naar de Website(s) te verzenden of hierop te plaatsen. Voor Inhoud die je inzendt voor plaatsing op de Website(s) (in welk formaat dan ook) geldt het volgende:

(i)

Je geeft ons absoluut en onvoorwaardelijk alle rechten, de titel en het belang in alle intellectuele eigendomsrechten in elke Inhoud die je bij de Website(s) indient (en gaat ermee akkoord om zo goed mogelijk te proberen te bewerkstelligen dat eventuele relevante derden dit ook doen);

(ii)

Je gaat ermee akkoord dat Tourism Australia geheel naar eigen goeddunken kan besluiten of en zo ja, in welke vorm de Inhoud op de Website(s) wordt geplaatst;

(iii)

Je geeft onvoorwaardelijke toestemming om de Inhoud te wijzigen, te bewerken of aan te passen, naar het oordeel van Tourism Australia of een sublicentiehouder, ook als dit op een manier gebeurt die anderszins een inbreuk op jouw morele rechten zou zijn. Deze toestemming geldt ook voor tot licentiehouders en opvolgers van de titel en voor iedereen die toestemming heeft van de eigenaar of verwachte eigenaar, of van de betreffende licentiehouder of opvolger van de titel, om handelingen uit te voeren die in het copyright zijn opgenomen;

(iv)

Je gaat ermee akkoord dat jij, en niemand anders, eist dat deze Inhoud aan jou wordt toegeschreven; en

(v)

je gaat ermee akkoord dat jij juridisch aansprakelijk kunt worden gesteld voor de Inhoud die je inzendt. Je erkent dat je alle risico's met betrekking tot het gebruik van enige Inhoud, inclusief eventueel vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van dergelijke Inhoud eerst beoordeelt en ervoor verantwoordelijk bent.

(b)

Voor Inhoud die je op de Website(s) plaatst (in welk formaat dan ook), ga je ermee akkoord dat je het volgende zult nalaten:

(i)

Inhoud uploaden, plaatsen, verzenden of op andere wijze ter beschikking stellen die kan worden beschreven als onwettig, schadelijk, bedreigend, grof, intimiderend, pornografisch, lasterlijk, vulgair, obsceen, gerelateerd aan gokken, smadelijk, de privacy van iemand anders schendend, haatdragend, radicaal of kwetsend jegens etnische groeperingen, inclusief, maar niet beperkt tot;

(A)

Inhoud die aanstootgevend of illegaal gedrag afbeeldt of erop zinspeelt of bevordert;

(B)

Inhoud die mensen op een seksuele of gewelddadige manier exploiteert;

(C)

Inhoud die anderen intimideert of de intimidatie van anderen verdedigt;

(D)

Inhoud die op enige manier racisme, fanatisme, haat of fysiek letsel tegen een groep of individu bevordert;

(E)

Inhoud met naaktheid, geweld of links naar websites voor volwassenen;

(F)

Inhoud die telefoonnummers, straatnamen, persoonlijke bankgegevens of financiële gegevens, URL's of e-mailadressen bevat;

(G)

Inhoud die informatie verstrekt waarvan de gebruiker weet dat deze onwaar of misleidend is, of illegale activiteiten of gedrag dat grof, bedreigend, obsceen, lasterlijk of smadelijk is bevordert;

(H)

Inhoud die criminele activiteiten of ondernemingen bevordert of instructies bevat over illegale activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het creëren van computervirussen; of

(I)

Inhoud waarin een foto of afbeelding van een andere persoon of het bezit van een andere persoon is opgenomen, die is ingezonden zonder toestemming van die persoon (of als die persoon minderjarig is onder een Toepasselijke wet zonder de toestemming van een ouder of verzorger);

(i)

jezelf uitgeven als een persoon of bedrijf of jouw verwantschap met een persoon of bedrijf verkeerd vertegenwoordigen;

(ii)

uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van enige Inhoud waarop jij geen recht hebt om het beschikbaar te stellen krachtens enige Toepasselijke wet of enige contractuele of fiduciaire relatie (zoals eigendomsinformatie en vertrouwelijke informatie die je hebt verkregen of die aan jou bekend is gemaakt als onderdeel van een werkrelatie);

(iii)

uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van enige Inhoud die inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, vertrouwelijke informatie, copyright of andere eigendomsrechten van enige partij;

(iv)

uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagd of niet-goedgekeurd advertentie- en promotiemateriaal; of

(v)

uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van materiaal waarin softwarevirussen of kwaadaardige codes zijn opgenomen;

(c)

Door het plaatsen van Inhoud op de Website(s) garandeer je dat:

(i)

jij het wettelijk recht en de wettelijke bevoegdheid hebt voor het leveren van de Inhoud in de vorm, op de manier en met de naam waarmee deze is ingediend;

(ii)

jij de eigenaar van de Inhoud bent en het recht hebt het copyrighteigendom en andere Intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud aan ons over te dragen;

(iii)

de Inhoud geen privacyrechten, copyright, contractrechten of andere rechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten) van een persoon, bedrijf of organisatie schendt;

(iv)

de Inhoud geen materiaal bevat dat illegaal is, een wet overtreedt, onfatsoenlijk, obsceen, bedreigend, discriminerend of intimiderend is, inbreuk maakt op vertrouwen, lasterlijk, smadelijk, beledigend of bezwaarlijk is;

(v)

als in de Inhoud op welke manier dan ook derden of het eigendom van derden omvat waarvoor jij de vereiste toestemming en goedkeuringen van die derden (of hun ouders of verzorgers, indien van toepassing) hebt verkregen om de informatie in jouw Inhoud op te nemen;

(vi)

jouw Inhoud geen verklaringen of materiaal bevat waarvan je weet of vermoedt (of redelijkerwijs zou moeten weten of vermoeden) dat het onwaar, misleidend of bedrieglijk is;

(vii)

jouw Inhoud geen materiaal bevat dat al eerder op enigerlei manier uitgezonden, vertoond, gepubliceerd of op televisie is uitgezonden;

(viii)

je geen Inhoud zult plaatsen op de Website(s) of deze zult gebruiken voor het adverteren en promoten van of vragen om goederen of diensten of anderszins handel zult drijven of zaken zult doen;

(ix)

je gedrag tijdens het creëren van jouw Inhoud niet illegaal was, een Toepasselijke wet overschreed, onfatsoenlijk, obsceen, bedreigend, discriminerend of intimiderend voor iemand was; en

(x)

je ermee akkoord gaat dat jouw Inhoud die op de Website(s) staat door iedereen kan worden bekeken en dat iedereen er commentaar op kan leveren, en dat jouw Inhoud door Tourism Australia of haar sublicentiehouders geheel naar eigen goeddunken gedurende een onbeperkte periode in alle willekeurige media kan worden gebruikt zonder vergoeding of compensatie voor welk doel dan ook.

7.Bewaken van de Inhoud

(a)

Je erkent dat Tourism Australia de Inhoud al dan niet vooraf kan controleren en dat Tourism Australia niet verplicht is de Inhoud te controleren en dat Tourism Australia het recht heeft (maar niet de plicht) om de Inhoud die door jou wordt geleverd naar eigen inzicht te controleren, weigeren of verwijderen.

(b)

Zonder lid (a) te beperken, ga je ermee akkoord dat Tourism Australia de Inhoud mag bewerken, verwijderen of weigeren te publiceren, als wordt gemeend dat:

(i)

de Inhoud op enigerlei manier onrechtmatig is, bijvoorbeeld omdat deze lasterlijk is of inbreuk maakt op wetgeving met betrekking tot onrechtmatige discriminatie, racistische laster, privacy of minachting;

(ii)

de Inhoud onwaar of misleidend is;

(iii)

publicatie van de Inhoud inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (inclusief copyright) of de morele rechten van een persoon;

(iv)

de Inhoud grof, beledigend of obsceen is; of

(v)

de Inhoud anderszins inbreuk maakt op deze Algemene voorwaarden.

(c)

Hoewel we geregeld de Inhoud, discussies, chats, posts of andere bijdragen aan de Website(s) controleren of evalueren, zijn wij niet verplicht dat te doen en we accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortkomt uit de inhoud van dergelijke communicatie, noch voor eventuele fouten, laster, smaad, obscene taal, godslastering of onnauwkeurigheden die deze communicatie bevat.

8.Vrijwaring

Je gaat armee akkoord Tourism Australia en haar dochterbedrijven, filialen, functionarissen, agenten, medewerkers, partners en licentieverleners te vrijwaren van eventuele claims tegen ons die voortvloeien uit Inhoud die jij indient, plaatst, verzendt of anderszins via de Website(s) ter beschikking stelt, uit jouw gebruik van de Website(s), uit jouw relatie met de Website(s), uit een schending door jou van deze Algemene voorwaarden of van de rechten van iemand anders, waaronder alle vormen van schade, verlies en onkosten van welke aard dan ook (inclusief redelijke juridische kosten en onkosten) die voortkomen uit een dergelijke claim.

9.Registratie

(a)

Als je Inhoud aan ons wilt leveren of Inhoud volgens deze Algemene voorwaarden wilt downloaden, moet je je als gebruiker registreren. Je moet hiervoor je registratiegegevens invullen op de manier die op de Website wordt beschreven. De registratie is gratis, maar kan niet worden overgedragen. Je gaat ermee akkoord ware, nauwkeurige en volledige informatie over jezelf in te vullen, zoals gevraagd op ons registratieformulier. Elke keer dat je een bijdrage aan de Website(s) wilt leveren, moet je je op de gewenste manier met je gebruikersaccount aanmelden.

(b)

We behouden ons het recht voor verzoeken voor het registreren van een gebruikersaccount te weigeren of je registratie te allen tijde naar eigen inzicht te beëindigen. Wij aanvaarden geen verzoeken voor het registreren van een gebruikersaccount waarvan wij vermoeden dat deze wordt gemaakt door of namens een gebruiker die is geschorst van de Website(s) vanwege schending van deze Algemene voorwaarden of die is geschorst als gebruiker van een andere website voor hinderlijke, illegale of ongepaste opmerkingen/bijdragen.

(c)

Jij bent ervoor verantwoordelijk strikt vertrouwelijk om te gaan met je inlognaam en wachtwoord, en jij bent verantwoordelijk voor activiteiten die zich voordoen onder jouw account en wachtwoord. Je gaat ermee akkoord dat jij:

(i)

ons onmiddellijk op de hoogte zult brengen van elk niet-goedgekeurd gebruik van je wachtwoord of account, of elke andere schending van de beveiliging; en

(ii)

ervoor zorgt dat je je account aan het einde van elke sessie afsluit. Het is jouw verantwoordelijkheid om de verspreiding en het gebruik van jouw wachtwoord te beperken, de toegang tot en het gebruik van je account te controleren en ons op de hoogte te brengen als je je account wilt annuleren.

(d)

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die ontstaat doordat je niet aan deze bepaling hebt voldaan.

10.Privacybeleid

(a)

Op geregistreerde gegevens en andere informatie over jou is ons Extern privacybeleid van toepassing. Je begrijpt dat je door jouw gebruik van de Website(s) toestemming geeft voor het verzamelen en gebruiken (zoals uiteengezet in het Privacybeleid) van deze informatie.

11.Cookies

Tijdens jouw gebruik van de Website kunnen wij gegevens, die bekend staan als “cookies”, naar jouw apparaat sturen of opvragen van jouw apparaat. We gebruiken cookies om de website efficiënter te laten functioneren en om ons informatie te verschaffen over jouw activiteiten op de Website.

We kunnen via onze cookies geen informatie van persoonlijke aard opvragen aan de hand waarvan we je kunnen identificeren, zoals bijvoorbeeld je naam en adres. We ontvangen deze informatie alleen als jij ons deze informatie verschaft of als je je browservoorkeuren zodanig heb ingesteld dat deze informatie automatisch wordt verschaft.

Hier volgt gedetailleerde informatie over de cookies die we op de Website gebruiken:

(i)

cookies die van essentieel belang zijn om je door de Site te laten navigeren en de functies van de Site te kunnen gebruiken;

(ii)

cookies die informatie vergaren over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's het vaakst worden bezocht. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt samengevoegd en is daarom anoniem. Deze informatie wordt alleen gebruikt om het functioneren van de Website te verbeteren.

Door deze Website te gebruiken, ga je ermee akkoord dat we deze typen cookies op je apparaat plaatsen.

Via de instellingen van je webbrowser heb je enige mate van controle over de meeste cookies. Ga naar www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies. Je kunt daar bijvoorbeeld zien welke cookies zijn ingesteld op je apparaat en hoe je deze kunt beheren en verwijderen. Opmerking: je kunt alle door deze Website gebruikte cookies verwijderen en blokkeren, maar dan werken bepaalde gedeelten van de Website wellicht niet naar behoren.

12.Beveiliging van informatie

Helaas kunnen wij niet garanderen dat gegevens die via internet worden verzonden 100% veilig zijn. Hoewel we ernaar streven dergelijke informatie te beschermen, garanderen we niet en kunnen we niet garanderen dat de informatie die je naar ons stuurt beveiligd is. Dienovereenkomstig wordt informatie die je naar ons stuurt op eigen risico verzonden. We ondernemen echter na ontvangst redelijke stappen om de beveiliging van dergelijke informatie te handhaven.

13.Gebruik van de Website(s) is voor jouw eigen risico – afwijzing van aansprakelijkheid

(a)

Het gebruik van de Website(s) is voor jouw eigen risico. Je mag niet vertrouwen op enige verklaring die gepubliceerd is op of gekoppeld is aan de Websites(s) zonder dat je eerst zelf de informatie hebt gecontroleerd.

(b)

Wij sluiten alle garanties en aansprakelijkheden uit voor zover dit krachtens het Toepasselijk recht mogelijk is. Als een rechtsgebied de uitsluiting van impliciete garanties of aansprakelijkheid niet toestaat, maar wel de beperking tot bepaalde maxima, dan beperken wij onze garanties en aansprakelijkheid tot deze maxima.

(c)

In de wettelijk toegestane mate wordt alle informatie op of gekoppeld naar de Website(s) verschaft "as is" en "as available", zonder enige vorm van garantie of verklaring met betrekking tot de toestand, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle mogelijke impliciete garanties voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, veiligheid, kwaliteit, afwezigheid van defecten of niet-inbreukmakendheid.

(d)

In de mate waarin dit door de wet is toegestaan aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor:

(i)

elke verklaring in de content op of gekoppeld naar de Website(s); of

(ii)

elke directe, indirecte of bijkomende schade of gevolgschade met betrekking tot of voortvloeiend uit jouw handelen of nalaten; alle gevolgen van het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van de Website(s) en de inhoud ervan. Dit omvat alle vorderingen, verliezen, kosten, uitgaven of schade in welke vorm dan ook (inclusief juridische kosten) die voor jou of een derde zijn ontstaan, ongeacht of deze gebaseerd zijn op garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere juridische theorie en ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn van dergelijke schade.

(e)

Voor zover we niet alle aansprakelijkheid kunnen afwijzen, is onze totale aansprakelijkheid jegens jou met betrekking tot jouw gebruik van de Website(s) of de Inhoud (voortvloeiend uit een schending van deze Algemene voorwaarden of het gewoonterecht, uit nalatigheid of uit enige andere claimwaardige handeling) beperkt tot het volgende, waarbij de keuze van deze opties geheel door ons wordt bepaald:

(i)

In het geval van goederen één of meer van de volgende opties:

(A)

de vervanging van de goederen of de levering van gelijkwaardige goederen;

(B)

de reparatie van goederen;

(C)

de betaling van de kosten voor het vervangen van de goederen of het verwerven van gelijkwaardige goederen; of

(D)

de betaling van de reparatiekosten voor de goederen; of

(ii)

in het geval van diensten:

(A)

het opnieuw leveren van de diensten; of

(B)

de betaling van de kosten voor het opnieuw leveren van de diensten;

14.Algemene bepalingen

(a)

Als een gedeelte van de Algemene voorwaarden niet-afdwingbaar wordt geacht, moet het niet-afdwingbare gedeelte zoveel mogelijk worden toegepast waarbij de rest volledig van kracht en geldig blijft.

(b)

De Algemene voorwaarden en het gebruik van de Website(s) en elke inhoud hierop vallen in elk opzicht onder de wetgeving van de staat New South Wales in Australië. Door het gebruik van de Website(s) erken je onherroepelijk de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbank van New South Wales in Australië voor de oplossing van geschillen in welke vorm dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot geschillen voortvloeiend uit de interpretatie of toepassing van de Algemene voorwaarden of jouw gebruik van de Website(s) of enig materiaal dat hierop is opgenomen of waartoe via de Website(s) toegang wordt verkregen.