Tìm Kiếm Sự Kiện

Your search has yielded no results, please try again.

Sự kiện tìm kiếm

T-QUAL

Chứng Nhận T-QUAL là sự hợp tác với các chương trình chứng chỉ, xếp hạng và chứng nhận du lịch có chất lượng của Chính phủ Úc. Logo Dấu Kiểm T-QUAL của nó là biểu tượng chất lượng ưu tú, xác nhận cơ sở kinh doanh và nhà điều hành du lịch có chất lượng tại Úc. Để tìm hiểu thêm, xin bấm vào đây.