Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính Sách Quyền Riêng Tư

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ ĐỐI NGOẠI CỦA TOURISM AUSTRALIA 
 

Tourism Australia (TA) là thẩm quyền theo qui chế của Chính phủ có trách nhiệm về tiếp thị cũng như cung cấp các cuộc nghiên cứu và dự đoán trong lĩnh vực du lịch quốc tế và quốc nội.

TA hiểu quyền riêng tư là quan trọng đối với du khách.   Chúng tôi bị ràng buộc bởi các Nguyên Tắc về Quyền Riêng Tư về Thông Tin (IPP's) theo đạo Luật về Quyền Riêng Tư năm 1988 của Úc.   Nếu TA liên lạc với du khách bằng email, chúng tôi cũng bị ràng buộc bởi đạo luật Spam Act 2003 (Australia).

TA cũng cố gắng xử lý thông tin cá nhân đúng theo luật lệ địa phương áp dụng được đối với nhiều thẩm quyền xét xử quốc tế khác nhau trong đó Tourism Australia có hoạt động.

Chính sách Riêng Tư Đối Ngoại này áp dụng cho việc xử lý thông tin cá nhân tại tất cả các văn phòng của TA ( ở Úc và trên trường quốc tế)   Đoạn 6 có những điều khoản liên quan đến quyền riêng tư trực tuyến (áp dụng cho thông tin cá nhân do TA thu thập được trên trang web của mình).

1. TA thu thập những Thông tin Cá nhân nào?

Loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc bản chất của những vụ du khách thương lượng với chúng tôi.   Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ du khách khi du khách :
     * ghi danh vào một bản tin nội bộ hoặc đăng ký để nhận một cuốn chỉ dẫn (như qua trang web của TA):
     * ghi danh tham dự hoặc triển lãm trong một sự kiện của TA, hoặc tham gia khuyến mãi với sự kiện đó;
     * đăng ký để tham gia Chương Trình Viếng Thăm Của Ký Giả hoặc Chương Trình Của Chuyên Viên Aussie;
     * Có thương lượng kinh doanh với chúng tôi (hoặc là nhân viên của một trong những nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài của chúng tôi, hoặc nếu du khách làm việc cho một cơ quan Chính phủ có giao dịch với chúng tôi, hoặc trong một vụ giao dịch, hoặc nếu du khách tình nguyện giao thông tin cá nhân cho chúng tôi).  
 Trong mỗi một trường hợp, chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân nào mà chúng tôi cần để thực hiện chức năng cụ thể của chúng tôi.   Ví dụ:
     * nếu du khách là một đại lý du lịch có đăng ký vào "Chương Trình Chuyên Viên Aussie" qua trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập tên, giới tính, ngày sinh, chức danh, địa chỉ email và chi tiết liên lạc kinh doanh;  
     * nếu du khách là hành khách hoặc du khách có đăng ký để nhận bản tin điện tử của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập tên, địa chỉ, địa chỉ email, nhóm tuổi và thông tin về loại ngày nghỉ lễ gì mà du khách muốn tìm.     Đó là vì chúng tôi muốn bảo đảm có thể cung cấp cho du khách những tài liệu có lợi nhất cho du khách;  và
     * nếu du khách  giao dịch kinh doanh với chúng tôi; thường thì chúng tôi chi thu thập chi tiết liên lạc kinh doanh (để chúng tôi có thể liên lạc với du khách với mục đích kinh doanh bình thường) 
 Chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân về nhân viên và nhà thầu của chúng tôi (hồ sơ cá nhân).   Những chi tiết về thông tin cá nhân trong hồ sơ cá nhân của nhân viên hoặc trong các hồ sơ khác  mà TA đang lưu giữ đều được chứa trong Sổ Tóm Lược Thông Tin Cá Nhân Liên Bang do Văn Phòng Ủy Viên phụ trách Quyền Riêng Tư Liên Bang (xem http://www.privacy.gov.au/government/digest/index.html). 

 

2. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân như thế nào ?

Chúng tôi cần thu thập thông tin cá nhân để có thể cung cấp cho du khách những ấn phẩm hoặc dịch vụ mà du khách yêu cầu, hoặc để có thể hoàn thành những chức năng do quy chế quy định ( hoặc cả hai)   Mục đích riêng mà chúng tôi thu thập thông tin cá nhân sẽ được giải thích khi chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân đó, hoặc mục đích đã hiển nhiên trong bối cảnh thông tin cá nhân được thu thâp.   Theo IPP, chúng tôi chỉ được sử dụng thông tin cá nhân với mục đích riêng theo đó chúng tôi thu thập thông tin, hoặc với những mục đích khác có liên quan mật thiết.   Nếu muốn sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích khác, chúng tôi phải được du khách ưng thuận.   Nếu chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của du khách để gởi email cho du khách (kể cả bản tin điện tử), chúng tôi sẽ luôn luôn dành cho du khách cơ hội  để "ngưng đăng ký" và chúng tôi sẽ tôn trọng ý muốn của du khách. 

 

3. Thông Tin Cá Nhân Của Du Khách Có Bị Giao Cho Người Nào Khác Không ?

TA chỉ tiết lộ hạn chế thông tin cá nhân.   Những ví dụ về những trường hợp tiết lộ được giải thích dưới đây.   TA có chia sẻ thông tin cá nhân đã thu thập trong lúc thực hiện giao dịch với các giới chức du lịch của Chính quyền Úc cấp tiểu bang khác và chính quyền Úc cấp Lãnh thổ.   Các giới chức đó là: Tourism Western Australia, Tourism Tasmania, Tourism NT, South Australian Tourism Commission, Tourism New South Wales, Tourism Queensland, Tourism Victoria và Australian Capital Tourism.   Việc tiết lộ như vậy được thông báo khi thông tin cá nhân đó được thu thập.   Chúng tôi cũng tiết lộ thông tin cá nhân cho những nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài có giúp chúng tôi điều hành doanh nghiệp của mình (như những người tư vấn IT, những nhà xuất bản).   Nếu TA giao dịch với những nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, chúng tôi yêu cầu họ tuân thủ nghĩa vụ về quyền riêng tư theo hợp đồng, điều này phản ảnh nghĩa vụ tuân thủ nghiêm ngặt quyền riêng tư của chính TA theo IPP.   Trong khuôn khổ Chương Trình Chuyên Viên Aussie của TA, thông tin cá nhân chỉ được tiết lộ khi được sự ưng thuận của những người tham gia chương trình đó.   Ví dụ khi được ưng thuận, thông tin cá nhân về các thành viên có thể được tiết lộ cho những tổ chức có liên quan với ngành du lịch Úc như hãng hàng không, khách sạn, người tổ chức tour và nhà cung cấp sản phẩm.    Tuy nhiên, thông tin cá nhân đó sẽ không được tiết lô nếu không được ưng thuận. Nếu không thì TA chỉ tiết lộ thông tin cá nhân với sự ưng thuận minh thị, hoặc theo yêu cầu của luật pháp, hoặc được cho phép theo luật về Quyền Riêng Tư. Một ví dụ về trường hợp luật pháp buộc phải tiết lộ là khi yêu cầu tiết lộ căn cứ vào luật Tư Do Thông Tin năm 1982 (Đạo Luật FOI).   Tuy nhiên, nếu việc tiếp cận hồ sơ có chứa thông tin cá nhân do một bên thứ ba thì các quy trình của Đạo Luật FOI nhằm bảo vệ quyền riêng tư cho du khách sẽ áp dụng. 

 

4. An ninh của Thông Tin Cá Nhân

TA coi trọng an ninh của thông tin cá nhân. Phần lớn hồ sơ thông tin cá nhân điện tử do TA thu thập được lưu trữ tại Úc.   Một số hồ sơ (liên quan đến người tiêu thụ) được lưu trong những cơ sở dữ liệu trong những máy chủ đặt tại các văn phòng hải ngoại.   Trong mọi trường hợp, các hệ thống IT của chúng tôi đều được các biện pháp an ninh thích hợp bảo vệ.   Nếu du khách không ở tại Úc mà chúng tôi muốn lưu thông tin cá nhân của du khách trong các máy chủ đặt tại Úc, thường thì chúng tôi yêu cầu du khách ưng thuận điều đó vào lúc chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của du khách.   Nếu du khách không muốn thông tin cá nhân của mình được chuyển đến Úc, xin đừng cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.    Nếu trong quá khứ du khách có giao dịch với TA nhưng không muốn thông tin cá nhân của mình lưu tại Úc, du khách có thể yêu cầu rút thông tin đó ra khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi bất cứ lúc nào (sử dụng chi tiết liên lạc tại đoạn 7 dưới đây).   Chúng tôi cũng yêu cầu nhân viên chúng tôi bảo đảm rằng những hồ sơ trên giấy có chứa thông tin cá nhân phải được lưu trữ an toàn.   Tất cả nhân viên TA đều bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật như là một điều kiện để được tuyển dụng, và điều kiện này được mở rộng để bảo đảm rằng thông tin cá nhân do TA thu thập được bảo mật. 

 

5. Truy cập và Sửa đổi

Theo Luật về Quyền Riêng Tư, du khách có quyền truy cập hồ sơ thông tin cá nhân của mình mà TA lưu giữ.   Du khách cũng có quyền yêu cầu chúng tôi sửa thông tin cá nhân lại để bảo đảm rằng thông tin  đúng và cập nhật.   Nếu du khách muốn truy cập thông tin cá nhân của mình do chúng tôi giữ, xin du khách yêu cầu bằng văn thư gởi đến “Risk and Administration Manager”, dùng chi tiết liên lạc ghi tại cuối cuốn Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. 
 

 6.     Các vấn đề về Quyền Riêng Tư Trực Tuyến

 Nếu du khách sử dụng các trang web của TA, chúng tôi hiểu là du khách đã ưng thuận những điều khoản và điều kiện ghi trên trang web của chúng tôi.   Điều này bao gồm ưng thuận các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này. Nói chung, du khách có thể truy cập các trang web của TA mà không cần cho biết du khách là ai hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về chính du khách.   Tuy nhiên, có khi chúng tôi có thể cần thu thập thông tin cá nhân của du khách.    Ví dụ, nếu du khách đăng ký để nhận các ấn phẩm của chúng tôi hoặc để tham dự một sự kiện, chúng tôi sẽ cần thu thập một số thông tin cá nhân của du khách.   Vào lúc chúng tôi thu thập, chúng tôi sẽ xin phép du khách để gởi đến du khách một số tài liệu điện tử, và để lưu trữ thông tin cá nhân của du khách vào cơ sở dữ liệu đặt tại Úc.    Nếu bất cứ lúc nào sau khi đã nhập thông tin cá nhân của du khách cho chúng tôi, nếu không còn muốn nhận thông tin của chúng tôi nữa, du khách chỉ cần theo hướng dẫn ở cuối mọi email của chúng tôi để "ngưng đăng ký", hoặc liên lạc với chúng tôi theo các chi tiết liên lạc ghi tại đoạn 7 của Chính Sách Quyền Riêng Tư Đối Ngoại này.   TA sẽ không cố nhận diện người sử dụng trang web hoặc hoạt động trình duyệt của họ, ngoại trừ trường hợp có điều tra, khi đó cơ quan thực thi luật pháp có thể ra trát thanh tra máy chủ.    Thống kê và tập dữ liệu nhập có thể được lưu giữ vô thời hạn và được sử dụng bất cứ lúc nào và bằng bất cứ cách nào cần để phòng ngừa vi phạm an ninh và để bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin do TA cung cấp. 
 Nói chung, trên các trang web của TA, các địa chỉ IP (địa chỉ Internet của một máy điện toán) được nhập để theo dõi cuộc truy cập của người sử dụng trong khi người sử dụng vẫn giữ vô danh.   Chúng tôi phân tích dữ liệu này để biết một số khuynh hướng và thống kê, như để biết coi người sử dụng vào xem những phần nào trong trang web và xem bao lâu.   Chúng tôi không nối kết địa chỉ IP của du khách với bất cứ nơi nào có thể nhận diện du khách.   Trong một số trường hợp hạn chế mà thông tin về cuộc truy cập không vô danh, TA sẽ thông báo về cách tiến hành và cơ hội để tránh.
 Khi chúng tôi nhận được thông tin về cuộc truy cập hoặc thông tin về du khách, chúng tôi cũng có thể sử dụng để nghiên cứu hoặc để cải tiến trang web của chúng tôi và dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho du khách. 
            a)   Cookies
     Một số trang web của TA có sử dụng "cookies", là những tệp nhỏ có thể đặt trong đĩa cứng của du khách với mục đích giữ hồ sơ.   Cookie giúp chúng tôi nhớ du khách là ai.   Cookie có thể giúp những lần truy cập sau đó được đơn giản hơn và suôn sẻ hơn.   Du khách có thể chỉnh trình duyệt của du khách để thông báo cho du khách biết khi nhân được cookie, tạo cơ hội cho du khách quyết định có nhận cookie đó hay không.   (Tuy nhiên, nếu không nhận cookie, một số trang web sẽ không hiển thị đúng hoặc du khách có thể không được phép truy cập một số thông tin)  Một máy chủ không thể tìm thấy một tên hoặc địa chỉ hoặc bất cứ thông tin gì về máy điện toán của người sử dụng bằng cách sử dụng coolies. 
            b)                 An Ninh Trực Tuyến
     TA cố gắng bảo đảm an ninh, sự toàn vẹn và riêng tư của thông tin cá nhân đưa vào trang mạng của chúng tôi và theo định kỳ cập nhật các biện pháp an ninh theo kỹ thuật hiện đại.
     Du khách cần ý thức về những rủi ro liên quan đến việc truyền thông tin qua Internet.   TA không thể  bảo đảm an ninh cho bất cứ thông tin cá nhân nào mà du khách đưa vào các trang web của chúng tôi.   Nếu du khách có quan ngại gì về vấn đề này, TA có những cách khác để nhận và cung cấp thông tin.    Các phương tiện thư tín thường, điện thoại và fax đều có sẵn.
     Các trang web của TA có thể được nối kết với các trang web của các bên thứ ba.   Những nối kết này chỉ để thuận tiện cho du khách.   Những nối kết với các trang web của các bên thứ ba không phải để bảo trợ hoặc yểm trợ hoặc chấp nhận những trang web đó.   Những người vào xem các trang web đó nên tham khảo các chính sách quyền riêng tư và hành xử riêng của họ.

 

7.               Thông Tin Bổ Sung 

 Nếu du khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư này, hoặc du khách muốn khiếu nại về cách TA xử lý thông tin cá nhân của du khách, xin liên lạc với  “Risk and Administration Manager” của chúng tôi theo các chi tiết liên lạc dưới đây:

Bằng E-mail:                 privacy@tourism.australia.com

Bằng Bưu Điện:           GPO 2721 Sydney NSW 1006 Australia

 Bằng Điện thoại :  +61 2 9360 1111

 

 Tourism Australia định kỳ duyệt lại Chính sách Quyền riêng tư của mình và dành quyền tự ý sửa đổi hoặc thu hồi từng phần chính sách này bất cứ lúc nào. Chính sách đã được cập nhật: Tháng 1 năm 2007