Tìm kiếm Giao thông vận tải

Search results 1-2 of 2

Twin Falls Gorge Boat Shuttle Service - Kakadu National Park Northern Territory

Twin Falls Gorge Boat Shuttle Service

70 kilometres off the Kakadu Highway, Kakadu National Park, Jabiru, Northern Territory, 0886
Email: kakadunationalpark@environment.gov.au
Website: www.environment.gov.au/parks/kakadu/visitor-activities/regionjim.html
9106973 Phone Number: 61 08 8938 1120
Fax Number: 61 08 8938 1123

The Twin Falls Gorge Boat Shuttle Service operates with a guide, from the gorge, which is a short walk from the car park. It operates every day of the week during the dry season and transfers you through the gorge to the marked walking track at the base of the falls. The boat shuttle is the only access to Twin Falls Gorge. Tickets must be purchased prior to travelling out to Twin Falls, from the Bowali Visitor Centre, Mardugal Campground, Garnamarr Campground, Gagudju Lodge Cooinda in Kakadu National Park and Tourism Top End Information Centre in Darwin.

Greyhound Australia, Northern Territory, Australia

Greyhound Australia (Jabiru)

Jabiru Shopping Centre, Castenzoon Street, Jabiru, Northern Territory, 0886
Email: info@greyhound.com.au
Website: www.greyhound.com.au
9080565 Fax Number: 61 07 4638 2178

Travel around the Northern Territory with Greyhound Australia in five star luxury coaches with panoramic windows, airconditioning, chilled water and onboard movies. Greyhound operates a service to Darwin every Monday, Wednesday and Friday. Greyhound Australia offer hassle-free, affordable prices to people of all ages and are Australia’s only national bus service.

Tìm kiếm Giao thông vận tảiT-QUAL

Chứng Nhận T-QUAL là sự hợp tác với các chương trình chứng chỉ, xếp hạng và chứng nhận du lịch có chất lượng của Chính phủ Úc. Logo Dấu Kiểm T-QUAL của nó là biểu tượng chất lượng ưu tú, xác nhận cơ sở kinh doanh và nhà điều hành du lịch có chất lượng tại Úc. Để tìm hiểu thêm, xin bấm vào đây.