Tìm kiếm Giao thông vận tải

Search results 1-1 of 1

Kangaroo Island, South Australia

Kangaroo Island Transfers

Haney Road, Kingscote, South Australia, 5223
Email: bookings@kitransfers.com.au
Website: www.kitransfers.com.au
9122954 Phone Number: 61 08 8553 0100

Kangaroo Island Transfers provides a door to door passenger transfer service from airport, ferry, all accommodation houses, holiday and private homes. They meet all scheduled daily flights, and service all areas of Kangaroo Island. They also provide tour connections, specialized mini tours, wine tours and general around island passenger transfers to suit all tourists, locals and corporate needs.

Tìm kiếm Giao thông vận tảiT-QUAL

Chứng Nhận T-QUAL là sự hợp tác với các chương trình chứng chỉ, xếp hạng và chứng nhận du lịch có chất lượng của Chính phủ Úc. Logo Dấu Kiểm T-QUAL của nó là biểu tượng chất lượng ưu tú, xác nhận cơ sở kinh doanh và nhà điều hành du lịch có chất lượng tại Úc. Để tìm hiểu thêm, xin bấm vào đây.