Các Điều Khoản và Điều Kiện

Aerial view of Coolum, Sunshine Coast, QLD. © Tourism Queensland

Các Điều Khoản và Điều Kiện

1.Giới thiệu

(a)

Trong những điều khoản và điều kiện này (Các Điều khoản và Điều kiện), “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” chỉ Tourism Australia.

(b)

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện khi áp dụng với việc quý vị sử dụng trang web internet www.australia.com hoặc bất kỳ trang web internet nào khác do Tourism Australia sở hữu và vận hành, bao gồm nhưng không giới hạn nothinglikeaustralia.com ((các) trang web). Bằng cách sử dụng (các) Trang Web, quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện, bao gồm những sửa đổi liên quan được đề cập đến ở (c).

(c)

Chúng tôi có thể sửa đổi Các Điều Khoản và Điều kiện vào từng thời điểm bằng cách cập nhật văn bản này. Những điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng lên.

(d)

Việc quý vị sử dụng một số phần hay tính năng của (các) Trang Web có thể được quy định trong những điều khoản và điều kiện bổ sung. Trong trường hợp này, quý vị sẽ được thông báo một cách thích ứng, và những điều khoản và điều kiện bổ sung đó:

(i)

sẽ áp dụng với việc quý vị sử dụng những phần hay tính năng đó của (các) Trang Web ngoài những điều khoản và điều kiện này; và

(ii)

sẽ có ưu thế hơn Các Điều khoản và Điều kiện nếu có bất kỳ sự bất đồng nào.

2.Quyền sở hữu trí tuệ

(a)

Quý vị công nhận rằng Nội dung trên (các) Trang Web bị chi phối bởi luật bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Trong các Điều khoản và Điều kiện này, “Nội dung” nghĩa là bất kỳ điều gì quý vị có thể nhìn, đọc, nghe, tải lên, tải xuống hay truy cập trên hoặc qua (các) Trang Web này (kể cả, nhưng không giới hạn, các tin nhắn, tập tin, dữ liệu, phần mềm, hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, đồ họa, thiết kế, ảnh chụp, hình ảnh minh họa, văn bản, âm nhạc, bài hát, video, tag và các tài liệu hay vấn đề về nội dung khác trên (các) Trang Web.

(b)

Trừ phi quý vị được chúng tôi minh thị cho phép, hay được luật pháp cho phép, quý vị không được làm bất kỳ điều gì dưới đây, hay cho phép bất kỳ người nào khác:

(i)

bán, sao chép, công bố, phân phối, thông tin cho công chúng (ví dụ bằng việc công bố trên mạng hay chuyển tin điện tử), chỉnh sửa, trưng bày, trình diễn nơi công cộng, tạo ra những tác phẩm phái sinh dựa trên hay tạo ra phiên bản khác của, đăng lại hay có cách sử dụng nào khác bất kỳ Nội dung (hay bất kỳ phần nào có thể xác định được của Nội dung) dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước của chúng tôi bằng văn bản; hoặc

(ii)

vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào khi sử dụng (các) Trang Web hay bất kỳ Nội dung nào.

(c)

Không điều gì quý vị làm trên hay liên quan đến Trang Web sẽ chuyển bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào cho quý vị hay cấp phép cho quý vị bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trừ phi được minh thị quy định như vậy.

(d)

Quý vị đồng ý rằng Tourism Australia sở hữu bản quyền và thương hiệu trong logo tiếp thị "Australia", (các) tên miền AUSTRALIA.COM, www.nothinglikeaustralia.com dòng tag quảng cáo xuất hiện trong quảng cáo Tourism Australia trên các trang web và logo công ty "Tourism Australia" (thương hiệu Tourism Australia). Tourism Australia bảo lưu mọi quyền liên quan đến thương hiệu của Tourism Australia. Quý vị đồng ý không sử dụng bất kỳ Thương Hiệu nào của Tourism Australia mà không được sự chấp thuận trước của chúng tôi bằng văn bản. Mọi thương hiệu khác xuất hiện trên (các) Trang Web của chúng tôi thuộc quyền sở hữu của sở hữu chủ hợp pháp của chúng.

(e)

Những bản đồ trình bày trên trang web này được cung cấp bởi NASA. Tourism Australia phải thực hiện những điều sau để sử dụng những bản đồ đó:

(i)

NASA yêu cầu rằng họ được nêu tên là chủ sở hữu của hình ảnh; và

(ii)

một URL được cung cấp dẫn tới Visible Earth (http://visibleearth.nasa.gov/). Thông tin chi tiết hơn có tại: http://visibleearth.nasa.gov/useterms.php

3.Nội dung của (các) Trang Web

(a)

Chúng tôi luôn nỗ lực cập nhật Nội dung của (các) trang Web. Tuy nhiên, chúng tôi không bảo đảm tính chính xác hay hiện hành của Nội dung.

(b)

Quý vị công nhận rằng Nội dung trên (các) Trang Web có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

(c)

Tất cả giá được báo trên các trang web được tính theo đơn vị đô la Úc trừ khi được quy định trong trường hợp khác.

(d)

Các mức giá nêu trên (các) Trang Web chỉ nên được coi là chỉ dẫn vì chúng có thể thay đổi vào từng thời điểm.

(e)

Một số nội dung trên các trang web, bao gồm các bài viết, quan hệ bảo trợ và khuyến mãi, có nghĩa là quảng cáo đã trả tiền (Nội dung được tài trợ). Điều này có nghĩa là Tourism Australia có thể đã nhận được một khoản thanh toán hoặc lợi ích nào khác để đổi lấy sự xuất bản hoặc phổ biến Nội Dung Được Bảo Trợ trên Trang web. Tourism Australia không thẩm tra, chứng thực hay phê duyệt bằng cách nào khác Nội dung được Tài trợ.

(f)

Quan điểm do công chúng tải lên Nội dung của (các) Trang Web không phải là quan điểm của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào đăng trên Trang Web do bên thứ ba nào, cũng như nội dung hay tính chính xác của chúng. Quý vị chấp nhận mọi rủi ro khi dựa vào bất kỳ Nội dung nào đăng trên (các) Trang Web.

(g)

Nếu quý vị cân nhắc Nội dung bất kỳ được đăng lên các trang web có nội dung tấn công, không thích hợp hoặc có một số cách vi phạm Điều khoản và Điều kiện, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại feedback@tourism.australia.com với một liên kết đến Nội dung liên quan và lý do để phản đối. Chúng tôi sẽ xem xét sự phản đối của quý vị và toàn quyền quyết định liệu có nên dỡ bỏ Nội dung đó không.

4.Việc quý vị sử dụng (các) Trang Web

(a)

Quý vị không được:

(i)

sử dụng (các) Trang Web mà không có sự cho phép hay giám sát của cha mẹ hay người giám hộ nếu quý vị chưa đến tuổi thành niên theo bất kỳ Luật Hiện hành nào;

(ii)

làm gián đoạn hay can thiệp vào (các) Trang Web hay máy chủ hay các phần mềm, phần cứng hay thiết bị khác liên kết với hay qua (các) Trang Web;

(iii)

sao chép bất kỳ Nội dung nào từ (các) trang Web của chúng tôi mà không có sự cho phép trước của chúng tôi bằng văn bản, và chúng tôi có toàn quyền cấp hay thu hồi lại phép này (theo các điều khoản chúng tôi chấp nhận được) ;

(iv)

vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan tới việc quý vị sử dụng (các) Trang Web;

(v)

sử dụng hay phát tán dữ liệu cá nhân hay thông tin riêng tư về những người sử dụng khác của (các) Trang Web .

(b)

Trong các Điều khoản và Điều kiện này, Luật Hiện hành liên quan tới bất kỳ người, hành vi hay vật nào có nghĩa sau đây liên quan tới người, hành vi hay vật đó:

(i)

bất kỳ luật, quy tắc hay quy định nào của bất kỳ quốc gia nào (hay đơn vị hành chánh cấp dưới nào của quốc gia);

(ii)

bất kỳ nghĩa vụ theo bất kỳ giấy phép nào của bất kỳ quốc gia nào (hay đơn vị hành chánh cấp dưới nào của quốc gia); và

(iii)

bất kỳ quyết định hợp pháp và có tính ràng buộc nào, quyết định hay chỉ thị nào của một cơ quan quy định nào của bất kỳ quốc gia nào (hay đơn vị hành chánh cấp dưới nào của quốc gia).

5.Các Đường dẫn, Tải xuống, Plug-ins, Tính năng và Quảng cáo

(a)

Chúng tôi không duyệt xét lại tất cả trang web, tải xuống, plug-ins, tính năng hoặc quảng cáo được liên kết đến các trang web và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc độ chính xác của bất kỳ tài liệu ngoài trang web này, bao gồm bất kỳ trang web nào liên kết đến các trang web qua các quảng cáo hoặc công cụ tìm kiếm (gọi chung là tài liệu của bên thứ ba). Sự kết nối của Trang web chúng tôi với bất cứ Tài Liệu của Bên Thứ Ba nào không ngụ ý rằng chúng tôi ủng hộ các tài liệu được kết nối, và du khách sử dụng các đường kết nối đó và chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đối với bất kỳ khiếu nại, mất mát, chi phí hay tổn hại dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm các chi phí về luật pháp) phát sinh từ việc quý vị sử dụng những đường dẫn đó hay những mô tả hay thông tin cung cấp tại đó.

(b)

Quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ không sử dụng sai trái bất kỳ Nội dung có thể tải xuống nào trên (các) Trang Web, kể cả, nhưng không giới hạn, việc sao chép, phóng tác, thông báo Nội dung đó cho công chúng, kể cả Nội dung trên một trang web khác hay đưa ra thông tin sai lệch về Nội dung, trừ phi được Tourism Australia minh thị cho phép.

(c)

Việc quý vị liên lạc với hay giao dịch với, hay tham gia vào các quảng cáo hay công việc của các nhà quảng cáo trên (các) Trang Web hoàn toàn chỉ là việc giữa quý vị và nhà quảng cáo đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ nào đối với bất kỳ mất mát hay tổn hại nào dưới bất kỳ hình thức nào do bất kỳ những giao dịch như vậy, hay do hệ quả của sự xuất hiện các quảng cáo đó trên (các) Trang Web.

6.Đăng lên (các) Trang Web

(a)

Có những tính năng trong (các )Trang Web để cho quý vị nộp hay đăng Nội dung lên (các) Trang Web. Với Nội dung do quý vị nộp để đăng lên (các) Trang Web (dưới bất kỳ định dạng nào):

(i)

quý vị hoàn toàn và vô điều kiện giao cho (và đồng ý nỗ lực hết mình để cho phép bất kỳ bên thứ ba có liên quan nào hoàn toàn và vô điều kiện giao cho) chúng tôi mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích từ mọi quyền sở hữu trí tuệ trong bất kỳ Nội dung nào quý vị nộp cho (các) Trang Web;

(ii)

quý vị đồng ý rằng Tourism Australia có toàn quyền định đoạt liệu có công bố và công bố dưới hình thức nào Nội dung đó trên (các) Trang Web;

(iii)

quý vị chấp thuận vô điều kiện việc Nội dung có thể bị chỉnh sửa, biên tập hay phóng tác theo ý của Tourism Australia hay của người được cấp giấy phép phụ, kể cả theo một cách nào đó mà sẽ vi phạm các quyền về đạo đức của quý vị. Việc chấp thuận này mở rộng đến người được cấp phép và các người thừa kế quyền sở hữu, và đến tất cả những người được sở hữu chủ hay sở hữu chủ tương lai, hay người được phép hay người thừa kế quyền sở hữu, để thực hiện những hành vi liên quan đến bản quyền;

(iv)

quý vị đồng ý rằng quý vị không yêu cầu, hay có bất kỳ người nào khác yêu cầu, có thẩm quyền đối với Nội dung đó; và

(v)

quý vị công nhận rằng quý vị có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với Nội dung quý vị đã nộp. Quý vị công nhận rằng quý vị phải đánh giá và chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, kể cả việc tin tưởng vào tính chính xác, hoàn chỉnh hay hữu dụng của Nội dung đó.

(b)

Với Nội dung quý vị nộp để đăng lên (các) Trang Web (dưới bất kỳ định dạng nào) quý vị đồng ý sẽ không:

(i)

tải lên, đăng, truyền tải hay bằng cách nào khác công bố bất kỳ Nội dung nào bất hợp pháp, có hại, mang tính chất đe dọa, lạm dụng, quấy rối, khiêu dâm, bôi nhọ, tục tĩu, liên quan tới cờ bạc, phỉ bang, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, hay chê trách do nguồn gốc, dân tộc hay do lý do khác, kể cả, nhưng không giới hạn ;

(A)

Nội dung miêu tả hay ám chỉ hay khuyến khích hành vi có tính công kích hay phi pháp;

(B)

Nội dung lợi dụng con người về tình dục hay bạo lực;

(C)

Nội dung quấy rối hay ủng hộ việc quấy rối người khác;

(D)

Nội dung khuyến khích hay kích động phân biệt chủng tộc, dị đoan, thù địch hay gây tổn hại về thể chất dưới bất kỳ hình thức nào chống lại bất kỳ nhóm người hay cá nhân nào;

(E)

Nội dung có bao gồm khỏa thân, bạo lực, hay có đường dẫn tới một trang web người lớn;

(F)

Nội dung cung cấp bất kỳ số điện thoại, địa chỉ, tên họ, thông tin ngân hàng hay tài chính cá nhân, URLs hay địa chỉ email;

(G)

Nội dung khuyến khích thông tin mà người sử dụng biết là sai lệch hay lừa đảo hay khuyến khích các hoạt động phi pháp hay hành xử lạm dụng, đe dọa, tục tĩu, bôi nhọ hay phỉ báng;

(H)

Nội dung khuyến khích bất kỳ hành động hay tổ chức tội phạm nào hay cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động phi pháp kể cả, nhưng không giới hạn, việc sản xuất hay mua bán vũ khí trái phép, xâm phạm đời tư người khác hay tạo ra vi rút máy tính; hoặc

(I)

Nội dung bao gồm ảnh hay hình ảnh của người khác hay tài sản của người khác được nộp mà không có sự chấp thuận của người đó (hay của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp của người đó nếu người đó chưa đủ tuổi thành niên theo Luật Hiện hành);

(i)

giả danh bất kỳ người hay thực thể nào, hay thông tin sai lệch về quan hệ của quý vị với một người hay thực thể;

(ii)

tải lên, đăng, truyền tải hay bằng cách nào khác công bố bất kỳ Nội dung nào mà quý vị không có quyền công bố theo bất kỳ Luật Hiện hành nào hay theo bất kỳ quan hệ hợp đồng hay ủy thác nào (như thông tin độc quyền và bảo mật được biết hay được tiết lộ trong quan hệ lao động);

(iii)

tải lên, đăng, truyền tải hay bằng cách nào khác mà công bố bất kỳ Nội dung nào xâm phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, thông tin bảo mật, bản quyền tác giả hay các quyền độc quyền khác của bất kỳ bên nào;

(iv)

tải lên, đăng, truyền tải hay bằng cách nào khác công bố bất kỳ tài liệu quảng cáo tiếp thị nào mà không được phép; hoặc

(v)

tải lên, đăng, truyền tải hay công bố bằng cách nào khác bất kỳ tài liệu nào có chứa virút phần mềm hay bất kỳ mật mã có hại nào khác;

(c)

Khi đăng Nội dung trên (các) Trang Web quý vị bảo đảm rằng:

(i)

quý vị có quyền hợp pháp và thẩm quyền cung cấp Nội dung dưới hình thức, cách thức và tên mà nó đã được nộp;

(ii)

quý vị sở hữu Nội dung đó và có quyền chuyển giao quyền sở hữu bản quyền tác giả và các Quyền Sở hữu Trí tuệ khác trong Nội dung đó cho chúng tôi;

(iii)

nội dung đó không xâm phạm quyền riêng tư, bản quyền tác giả, quyền hợp đồng hay quyền nào khác (kể cả, nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ) của bất kỳ người, doanh nghiệp hay thực thể nào;

(iv)

nội dung đó không chứa bất kỳ tài liệu nào bất hợp pháp, trái với bất kỳ luật pháp nào, không đứng đắn, tục tĩu, đe dọa, phân biệt, quấy rối, vi phạm bất kỳ bảo mật nào, bôi nhọ, nói xấu, khiêu khích hay có thể phản bác.

(v)

nếu Nội dung theo bất kỳ cách nào bao gồm các bên thứ ba hay tài sản của các bên thứ ba, và quý vị đã được sự chấp thuận và ủy nhiệm của các bên thứ ba đó (hay cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp nếu phù hợp) cho phép đưa họ vào Nội dung của quý vị;

(vi)

nội dung của quý vị không bao gồm bất kỳ mô tả hay tài liệu nào mà quý vị biết hay nghi ngờ (hay cần phải biết hay nghi ngờ một cách hợp lý) là sai, lừa đảo hay lệch lạc;

(vii)

nội dung của quý vị không bao gồm bất kỳ tài liệu nào trước đó đã được truyền thanh, công bố hay truyền hình dưới bất kỳ hình thức nào;

(viii)

quý vị sẽ không đăng Nội dung hay dùng (các) Trang Web vì mục đích quảng cáo, xúc tiến hay ủng hộ bất kỳ hàng hóa hay dịch vụ nào hay để tham gia vào giao dịch thương mại;

(ix)

trong khi tạo ra Nội dung quý vị đã không hành xử phi pháp, trái với bất kỳ Luật Hiện hành nào, không đứng đắn, tục tĩu, đe dọa, phân biệt đối xử hay quấy rối bất kỳ người nào; và

(x)

quý vị đồng ý việc Nội dung của quý vị có trên (các) Trang Web cho công chúng xem và bình luận và rằng Nội dung của quý vị có thể được sử dụng bởi Tourism Australia hay người được cấp giấy phép phụ của nó trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong thời gian không giới hạn mà không phải thù lao hay đền bù, vì bất kỳ mục đích gì do chúng tôi toàn quyền định đoạt.

7.Kiểm soát Nội dung

(a)

Quý vị công nhận rằng Tourism Australia có thể lọc trước hay không lọc trước Nội dung, và rằng không có nghĩa vụ nào bắt Tourism Australia phải lọc trước Nội dung, và rằng Tourism Australia có quyền (nhưng không phải trách nhiệm) tự định đoạt việc lọc, từ chối hay dỡ bỏ bất kỳ Nội dung nào do quý vị cung cấp.

(b)

Không hạn chế đoạn (a), quý vị đồng ý rằng Tourism Australia có thể biên tập, dỡ bỏ hay không công bố bất kỳ Nội dung nào nếu Tourism Australia cho rằng:

(i)

nội dung đó là phi pháp theo bất kỳ cách nào, kể cả vì nó vi phạm luật về phân biệt đối xử, phỉ báng chủng tộc, quyền riêng tư hay vi phạm luật pháp;

(ii)

nội dung đó là sai lệch hay lừa đảo;

(iii)

việc công bố Nội dung đó sẽ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm bản quyền tác giả) hay các quyền về đạo đức của một người;

(iv)

nội dung đó mang tính lạm dụng, khiêu khích hay tục tĩu; hoặc

(v)

nội dung đó xâm phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

(c)

Mặc dù đôi khi chúng tôi có thể kiểm soát hay duyệt xét lại Nội dung, các thảo luận, chat, bài viết hay các đóng góp khác cho (các) Trang Web, chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy và chúng tôi không có trách nhiệm hay nghĩa vụ nào phát sinh từ các nội dung của bất kỳ việc liên lạc nào như vậy hay cho bất kỳ lỗi, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm hay không chính xác nào trong liên lạc đó.

8.Bồi thường

Quý vị đồng ý đảm bảo và giups Tourism Australia và công ty con, chi nhánh, văn phòng, đại lý, nhân viên, đối tác và người cấp phép vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Nội dung quý vị gửi, đăng, truyền hoặc trong trường hợp khác khả dụng qua các trang web, việc quý vị sử dụng các trang web, kết nối của quý vị đến các trang web, việc quý vị vi phạm các Điều khoản và Điều kiện hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào khác, bao gồm tất cả thiệt hại, tổn thất và chi phí thuộc bất kỳ loại nào (bao gồm phí và chi phí phù hợp) liên quan đến một khiếu nại.

9.Đăng ký

(a)

Để có thể cung cấp Nội dung cho chúng tôi hay tải xuống Nội dung chiếu theo các Điều khoản và Điều kiện này, quý vị phải trở thành một người sử dụng có đăng ký. Để trở thành người sử dụng có đăng ký, quý vị phải điền các thông tin đăng ký theo cách được mô tả trên trang web. Việc đăng ký là miễn phí nhưng không chuyển nhượng được. Quý vị đồng ý cung cấp thông tin đúng, chính xác và hoàn chỉnh về bản thân trên mẫu đơn đăng ký. Quý vị phải đăng nhập vào tài khoản người sử dụng của quý vị theo hướng dẫn mỗi lần quý vị muốn đóng góp cho (các) Trang Web.

(b)

Chúng tôi dành quyền từ chối các yêu cầu đăng ký tài khoản người sử dụng hay chấm dứt việc đăng ký của quý vị bất kỳ lúc nào theo ý chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu đăng ký một tài khoản người dùng mà chúng tôi nghi là được lập ra bởi hay nhân danh một người đã bị chặn khỏi (các) Trang Web do vi phạm các Điều khoản và Điều kiện hay đã bị chặn không cho làm người sử dụng của một trang web khác do có những bình luận/đóng góp phi pháp hay không phù hợp.

(c)

Quý vị phải chịu trách nhiệm bảo mật tên và mật khẩu đăng nhập tài khoản của quý vị, và quý vị chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động nào dưới tên tài khoản và mật khẩu của quý vị. Quý vị đồng ý:

(i)

ngay lập tức thông báo cho chúng tôi bất kỳ việc sử dụng không được phép nào mật khẩu hay tài khoản của quý vị hay bất kỳ vi phạm an ninh nào khác; và

(ii)

bảo đảm rằng quý vị thoát khỏi tài khoản của mình mỗi khi chấm dứt hoạt động. Quý vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc kiểm soát sự phân phối và sử dụng mật khẩu, kiểm soát việc truy cập và sử dụng tài khoản của quý vị và thông báo cho chúng tôi khi quý vị muốn hủy bỏ tài khoản của mình.

(d)

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay tổn hại nào do quý vị không tuân theo điều khoản này.

10.Chính Sách về Quyền Riêng Tư

(a)

Thông tin đăng ký và thông tin khác về quý vị tuân theo Chính sách quyền riêng tư bên ngoài của quý vị. Quý vị hiểu rằng qua việc sử dụng (các) Trang Web, quý vị chấp thuận việc thu thập và sử dụng thông tin này (như nêu trên Chính sách Quyền Riêng tư)

11.Cookie

Trong khi quý vị sử dụng Trang Web, chúng tôi có thể truyền đến và yêu cầu từ máy tính của quý vị các gói dữ liệu được gọi là “cookie”. Chúng tôi sử dụng cookie để kích hoạt trang web nhằm làm việc hiệu quả hơn và cung cấp cho chúng tôi thông tin về các hoạt động của quý vị trên trang web.

Cookie của chúng tôi sẽ không cho phép chúng tôi nhận thông tin về cá nhân xác định quý vị như tên và địa chỉ. Chúng tôi sẽ chỉ biết thông tin này nếu quý vị cung cấp cho chúng tôi hoặc quý vị đặt tùy chọn trong trình duyệt để tự động cung cấp thông tin này.

Chi tiết về cookie chúng tôi sử dụng trên trang web như sau:

(i)

cookie cần thiết để giúp quý vị di chuyển trên trang web và sử dụng các tính năng của trang web;

(ii)

cookie thu thập thông tin về cách thức khách thăm sử dụng trang web, ví dụ khách thăm trang web nào truy cập thường xuyên nhất. Tất cả thông tin mà cookie này thu thập được tổng hợp và ẩn danh. Thông tin này chỉ được sử dụng để cải thiện cách thức trang web hoạt động.

Bằng cách sử dụng trang web này, quý vị đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt những loại cookie này trên thiết bị của quý vị.

Trình duyệt web của quý vị có thể cho phép một số điều khiển của hầu hết các cookie qua cài đặt trình duyệt của quý vị. Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem cookie nào được đặt trên thiết bị của quý vị và cách thức quản lý và xóa chúng, truy cập www.allaboutcookies.org. Xin lưu ý rằng quý vị có thể xóa và chặn tất cả cookie do trang web này sử dụng nhưng nếu quý vị làm như vậy các phần của trang web có thể không hoạt động.

12.An ninh Thông tin

Không may là việc truyền tải dữ liệu qua internet có thể không an toàn. Trong khi chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin đó, chúng tôi không bảo đảm an ninh của bất kỳ thông tin nào mà quý vị gửi cho chúng tôi. Theo đó bất kỳ thông tin nào quý vị gửi cho chúng tôi đều do quý vị tự chịu rủi ro, tuy nhiên một khi chúng tôi nhận được thư truyền của quý vị chúng tôi sẽ tiến hành các bước hợp lý để bảo vệ an ninh của các thông tin đó.

13.Việc sử dụng (các) Trang Web là quý vị tự chịu trách nhiệm – Miễn Trừ Trách Nhiệm

(a)

Việc sử dụng (các) Trang Web đều do quý vị tự chịu rủi ro. Quý vị không nên dựa vào bất kỳ tuyên bố nào công bố trên hay được liên kết tới (các) Trang Web mà không tìm hiểu kỹ để thẩm tra thông tin.

(b)

Chúng tôi miễn trừ mọi bảo đảm và trách nhiệm tới mức tối đa cho phép theo bất kỳ Luật Hiện hành nào. Nếu một thẩm quyền tài phán không cho phép miễn trừ các bảo đảm hoặc trách nhiệm pháp lý mặc thị nhưng lại cho phép giới hạn trách nhiệm, thì chúng tôi sẽ giới hạn các bảo đảm và trách nhiệm của chúng tôi đến mức độ đó.

(c)

Theo giới hạn được luật pháp cho phép, tất cả thông tin trên hay được liên kết tới (các) Trang Web đều được cung cấp “nguyên trạng” và “như có sẵn ” mà không có bất kỳ sự bảo đảm hay đề nghị nào liên quan đến điều kiện, minh thị hay mặc nhiên, bao gồm bất kỳ sự bảo đảm mặc nhiên nào về khả năng bán được, thích hợp cho một mục đích cụ thể, sự an toàn, phẩm chất, không có khuyết điểm hay không vi phạm.

(d)

Theo giới hạn được pháp luật cho phép, chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào đối với:

(i)

bất cứ tuyên bố nào trong tài liệu trên hay được liên kết tới (các) Trang Web; hoặc

(ii)

bất cứ tổn thất nào trực tiếp, gián tiếp, do tai nạn hay do hậu quả liên quan đến hay phát sinh từ việc quý vị có làm, hay không làm bất kỳ điều gì, do sử dụng (hay không thể sử dụng) (các) Trang Web và Nội Dung của nó. Điều này bao gồm bất cứ khiếu nại, tổn thất, giá cả, chi phí hay thiệt hại dưới bất cứ hình thức nào (kể cả chi phí pháp lý) phát sinh do quý vị hoặc bất cứ bên thứ ba nào, cho dù căn cứ vào sự bảo đảm, hợp đồng, lỗi, sơ suất hoặc bất cứ lý thuyết pháp lý nào khác, và dù chúng tôi có biết hoặc không biết về khả năng xảy ra thiệt hại như vậy.

(e)

Trong mức độ mà chúng tôi không thể miễn trừ tất cả các trách nhiệm pháp lý, tổng cộng trách nhiệm của chúng tôi đối với quý vị phát sinh liên quan đến việc quý vị sử dụng (cac) Trang web này hoặc nội dung của nó (cho dù là phát sinh từ sự vi phạm các Điều khoản này, do sơ suất hoặc bất cứ thông pháp hoặc căn cứ khởi kiện luật định nào) được giới hạn như sau, mà sự lựa chọn hoàn toàn tùy ý chúng tôi:

(i)

Trong trường hợp hàng hóa, bất cứ một hay nhiều điều sau đây:

(A)

thay thế hàng hóa hay cung cấp hàng hóa tương đương;

(B)

sửa chữa hàng hóa;

(C)

thanh toán chi phí thay thế hàng hóa hay mua hàng hóa tương đương; hoặc

(D)

thanh toán chi phí sửa chữa hàng hóa; hoặc

(ii)

Trong trường hợp dịch vụ:

(A)

cung cấp lại dịch vụ; hoặc

(B)

thanh toán chi phí cung cấp lại dịch vụ.

14.Các Quy Định Chung

(a)

Nếu bất kỳ phần nào của các Điều Khoản và Điều Kiện không thể cưỡng chế thi hành được thì phần không thể cưỡng chế thi hành phải có hiệu lực đến mức cao nhất có thể, và số còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực và hậu quả.

(b)

Các Điều Khoản và Điều Kiện và việc sử dụng (các)Trang web này và bất kỳ nội dung nào của nó, về tất cả mọi mặt, đều bị chi phối bởi và chiếu theo luật pháp của Tiểu Bang New South Wales, Úc. Khi sử dụng (các)Trang web này, quý vị đồng ý - sự đồng ý này không thể hủy ngang được - chấp nhận thẩm quyền tài phán độc quyền của các tòa án của New South Wales, Úc, để giải quyết mọi tranh chấp bất kỳ loại nào, kể cả, nhưng không giới hạn, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc giải thích hoặc áp dụng các Điều Khoản và Điều Kiện, hoặc việc quý vị sử dụng (các) Trang web này hoặc bất kỳ tài liệu gì trong đó, hoặc truy cập từ đó.