West coast, Tasmania © Tourism Tasmania

tas

Guide to Tasmania's wild west coast

Gordon River Cruises, Gordon River, TAS © Gordon River Cruises

Gordon River Cruises, Gordon River, Tasmania © Gordon River Cruises

Nelson Falls, Franklin-Gordon Wild Rivers National Park, TAS © Tourism Australia, Graham Freeman

Nelson Falls, Franklin-Gordon Wild Rivers National Park, Tasmania © Tourism Australia, Graham Freeman

Par Avion Wilderness Tours - Southwest Wilderness Camp, TAS © Par Avion Wilderness Tours

Par Avion Wilderness Tours - Southwest Wilderness Camp, Tasmania © Par Avion Wilderness Tours

West Coast Railway, Strahan to Queenstown, TAS © Tourism Tasmania, Rob Burnett

West Coast Railway, Strahan to Queenstown, Tasmania © Tourism Tasmania, Rob Burnett

Travellers' stories